Nauka w SMCEBI

Bio-Med · Info-Tech
Nano · Fun

Opracowanie metody regeneracji katalizatorów DeNOx stosowanych w instalacjach energetycznych oraz opracowanie nowych bardziej efektywnych katalizatorów DeNOx opartych na innowacyjnych materiałach uzyskiwanych nanotechnologicznie

Źródło finansowania

NCN, TANGO

Kwota finansowania

1257942

Czas realizacji projektu

01.07.2015 - 31.12.2018

Opis projektu

Celem projektu jest opracowanie innowacji technologicznych w zakresie redukcji emisji toksycznego NOx z elektrowni węglowych. Projekt obejmuje opracowanie nowej generacji katalizatorów DeNOx , które umożliwiają realizację procesu odazotowania w obszarze znacznie niższych temperatur niż reżim temperaturowy katalizatorów obecnie stosowanych w energetyce. Inną ważną innowacją projektową jest opracowanie efektywnej metodyki regeneracji przepracowanych katalizatorów DeNOx i tym samym racjonalna gospodarka materiałowa. Technologie projektowe wpisują się w nurt proekologicznej polityki UE w zakresie ograniczania przemysłowych emisji i wychodzą naprzeciw potrzebom współczesnej energetyki w zakresie efektywnych i tańszych rozwiązań w dziedzinie technologii odazotowania. Planujemy wdrożyć na rynek i skomercjalizować innowacyjne rozwiązania jakie otrzymamy w trakcie prac badawczo-rozwojowych. Realizacja projektu przebiega w dwóch fazach: (I) koncepcyjnej i (II) badawczo-rozwojowej. Faza koncepcyjna zakłada stworzenie koncepcji wykorzystania gospodarczego uzyskanych wyników prac badawczych. W ramach fazy koncepcyjnej zostały opracowane rekomendacje w zakresie strategii komercjalizacji oraz ochrony praw wyłącznych do wyników projektu, a także została przeprowadzona analiza ekonomiczna opłacalności wdrożeń. Faza B+R obejmuje realizację badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych w zakresie katalizatorów DeNOx. Aktualnie realizowane prace B+R wymagają użycia specjalistycznej infrastruktury laboratoryjnej dostępnej w ŚMCEBI, w tym w szczególności sprzętu badawczego do analiz: XPS, SEM, TEM, XRD. Innowacje opracowywane w fazie B+R mają szczególnie duży potencjał wdrożeniowy na rynku polskim. Podstawowym mechanizmem napędzającym krajową koniunkturę na tego typu innowacje jest m.in.: przestarzała infrastruktura technologiczna krajowych elektrowni i nagląca potrzeba modernizacji technologicznej w związku z implementacją coraz bardziej restrykcyjnych norm unijnych w zakresie redukcji NOx, a także zakorzeniona w Polsce tradycja górnictwa kamiennego i większościowy udział węgla kamiennego jako podstawowego surowca energetycznego polskich elektrowni.

Lider projektu

prof. dr hab. Jarosław Polański

Zespół

dr inż. Anna Niemczyk-Wojdyła - koordynator projektu, dr Maciej Kapkowski, dr Piotr Bartczak, dr Tomasz Siudyga

Partnerzy

Energetyka węglowa, Elektrownie węglowe z instalacją katalitycznego odazotowania spalin węglowych

Zgłoszenia patentowe

  1. US 62/355,350 Use of catalyst based on bimetallic nanoconjugates for the DeNOx process
  2. US 62/358,065 Method of regeneration of SCR catalysts from coal-combustion processes