Nauka w SMCEBI

Bio-Med · Info-Tech
Nano · Fun

biomed

Biofizyka · Fizyka medyczna · Modelowanie układów biomedycznych

nano

Nanotechnologia

fiz

Informatyka · Technologia

chem

Badania fundamentalne

dział fizyki zajmujący się ciałami stałymi, tj. takimi które w danych warunkach zachowują swój kształt makroskopowy. Fizyka ciała stałego jest częścią fizyki materii skondensowanej. Prace fizyków ciała stałego są nastawione na badanie określonych własności ciał, co odpowiada określonym specjalizacjom. Można tu wymienić własności magnetyczne, przewodnictwo elektryczne, własności mechaniczne i optyczne, które są opisywane przez odpowiednie stałe materiałowe. Takimi stałymi są podatność magnetyczna, temperatury krytyczne charakteryzujące różnego rodzaju przemiany fazowe, moduł Younga, przenikalność elektryczna itp. W ostatnich latach dużym zainteresowaniem cieszą się badania własności, wynikających ze szczegółów struktury o rozmiarach nanometra, tzw. nanotechnologia.