Nauka w SMCEBI

Bio-Med · Info-Tech
Nano · Fun

Spojrzenie na aktywność biologiczną i mechanizm działania nowych pochodnych styrylochinazoliny, jako inhibitorów kinaz tyrozynowych

Źródło finansowania

Grant PRELUDIUM finansowany z Narodowego Centrum Nauki, nr rej. 2016/23/N/N27/00

Kwota finansowania

99600

Czas realizacji projektu

24 miesiące

Opis projektu

Celem niniejszego projektu jest poszukiwanie nowych inhibitorów kinaz tyrozynowych (TKI) opartych o szkielet styrylochinazoliny, charakteryzujących się wielocelowym działaniem w komórkach nowotworowych. Projekt zakłada kompleksowe badania, obejmujące kilka obszarów. Po pierwsze, projektowanie i syntezę nowych związków, w oparciu o dotychczas istniejącą bibliotekę związków. W drugim etapie, ocenę aktywności antyproliferacyjnej pochodnych na panelu nowotworowych linii komórkowych o różnym pochodzeniu, a także analizę inhibicji wybranych receptorowych i cytoplazmatycznych kinaz tyrozynowych. Ponadto, dla grupy najaktywniejszych pochodnych zostaną przeprowadzone badania mające na celu określenie możliwego mechanizmu działania w komórkach nowotworowych oraz rodzaju śmierci komórkowej.

Efektem tych działań będzie lepsze zrozumienie mechanizmu działania nowych TKI, który może prowadzić do rozwoju innowacyjnych wielokierunkowych terapii celowanych. Ponadto uzyskane wyniki, a przede wszystkim zależności struktura-aktywność umożliwią opracowanie nowych strategii racjonalnego projektowania nowych związków oraz możliwych dróg syntezy dla uzyskania w przyszłości nowych interesujących układów charakteryzujących się lepszą aktywnością przeciwnowotworową oraz poszukiwaną selektywnością. Z kolei, związki o najwyższej aktywności mogą posłużyć jako struktury wiodące w projektowaniu nowych leków.

Lider projektu

mgr Katarzyna Malarz

Zespół

opiekun naukowy dr hab. Robert Musioł, wykonawca mgr inż Jacek Mularski

Partnerzy

Politechnika Śląska w Gliwicach

Zgłoszenia patentowe

  1. J. Mularski, K. Malarz, R. Musioł „Pochodne chinazoliny i ich zastosowanie”, 2017, P.421716
  2. J. Mularski, K. Malarz, R. Musioł „Pochodne styrylochinazolinonu i ich zastosowanie”, 2017, P.421717