SMCEBI
Śląskie Międzyuczelniane Centrum
Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych