Kluczowi naukowcy SMCEBI

najbardziej aktywni naukowcy
kluczowi dla jakości nauki

W 2004 r. obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Śląskim pod tytułem “Ciśnieniowe i temperaturowe badania relaksacji dielektrycznej w szeregu homologicznym amorficznych polimerów polymethylphenylsiloxane (PMPS) i poly(methyl – p –tolysiloxane) (PTMS)". W 2015 otrzymał stopień doktora habiltowanego. Jako osiągnięcie naukowe zaprezentowano jednotematyczny cykl publikacji pt.: "Rola struktur supramolekularnych tworzonych przez wiązania wodorowe w dynamice relaksacyjnej cieczy asocjacyjnych. Przypadek glikoli propylenowych, mono- i polialkoholi.”

Główne zainteresowania naukowe dotyczą wpływu warunków termodynamicznych, temperatury i wysokiego ciśnienia na dynamikę relaksacyjną fazy przechłodzonej w materiałach tworzących wiązania wodorowe (np. alkohole proste i polialkohol) oraz van der Waals'owskch jak również w polimerach.

Ponadto, w ostatnich trzech latach intensywnie rozwija badania szeroko pojętych materiałów ceramicznych i typu MOF (tzw. multiferroiki) o różnej strukturze krystalicznej. Większość badań prowadzonych jest z użyciem szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej. W pracy badawczej współpracuje z naukowcami z ośrodków krajowych (Politechnika Wrocławska) jak i zagranicznych (Francja, Niemcy, USA, Włochy).

Ponadto, we współpracy z Instytutem Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie oraz Warsztatami Doświadczalnymi Instytutu Fizyki UŚ prowadzi prace nad rozwijaniem aparatury wysokociśnieniowej do pomiarów metodą spektroskopii dielektrycznej oraz PVT. Kierownik w 2 projektach badawczych Narodowego Centrum Nauki (NCN) i jednym Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Dwa projekty już zakończone. Wykonawca w 5 projektach NCN i w 1 Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Od 2018 roku będzie kierownikiem w kolejnym projekcie, który uzyskał finansowanie w programie OPUS 13 NCN. Projekt będzie realizowany w konsorcjum z Politechniką Wrocławską. Laureat stypendium dla młodych naukowców FNP w latach 2004 i 2005, Nagrody Rektora Uniwersytetu Śląskiego w latach: 2006 (II stopnia), 2008 (III stopnia), 2010 (III stopnia) i 2017 (III stopnia); stypendium w programie HOMING FNP, edycja 2008. Od 2004 zatrudniony w Instytutucie Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki I Chemii UŚ, obecnie na stanowisku profesora UŚ. W latach 2006-2007 (1 rok) odbył staż podoktorski w The University of Akron, Department of Polymer Science, Akron, USA. Był tam opiekunem laboratorium spektroskopii dielektrycznej i prowadził badania dynamiki molekularnej polimerów i protein, jego opiekunem naukowym był prof. Alexei P. Sokolov. Współautor 97 publikacji w międzynarodowych czasopismach recenzowanych (m.in..: Phys. Rev. Lett. [4 prace], Phys. Rev. E i B [20 prac], J. Chem. Phys. [13 prac], J. Phys. Chem. B [5 prac], J. Phys. Chem. B [1 praca] J. Phys. Chem. Lett. [2 prace], J. Phys.: Condens. Matter [4 prace], Macromolecules [5 prace], Soft Matter [1 praca], Dalton Transactions [2 prace]). Prace te były cytowane 2178 razy (1981 razy bez autocytowań). Indeks Hirsha według Web of Science wynosi 25.