Kluczowi naukowcy SMCEBI

najbardziej aktywni naukowcy
kluczowi dla jakości nauki

Wybitny uczony w dziedzinie fizyki teoretycznej, ceniony nauczyciel akademicki cieszący się uznaniem środowiska, wychowawca i promotor młodej kadry naukowej. Absolwent fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, w którym uzyskał również stopień naukowy doktora (1981). Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 1990 roku w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1996 r. otrzymał tytuł naukowy profesora.

Badania naukowe  dotyczą klasycznej i kwantowej fizyki statystycznej zjawisk  w stanach  równowagowych  i  nierównowagowych, procesów dyfuzji i transportu w układach periodycznych, fizycznych podstaw kwantowej informacji, nanofizyki oraz modelowania biologicznych i Brownowskich motorów molekularnych. Autor ponad 180 prac naukowych opublikowanych w czasopismach międzynarodowych z listy filadelfijskiej. Większość prac opublikowano w prestiżowych czasopismach amerykańskich i europejskich. Liczba cytowań prac wynosi blisko  2800,  indeks Hirscha H=29.

W latach 1981-1993  adiunkt w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego; w latach 1993-1999  profesor nadzwyczajny; od 1999 roku   profesor zwyczajny.   W latach 1993-1996 był zastępcą dyrektora Instytutu Fizyki ds. Naukowych, a w latach 2002–2005 dyrektorem Instytutu Fizyki;  kierownik Zakładu Fizyki Teoretycznej do 2019.  W latach 2012-2015 był  przewodniczącym Rady Fizyki Statystycznej i Nieliniowej w Europejskim Towarzystwie Fizycznym; w latach 2006-2014 był członkiem Liaison Scientists Network (Deutsche Forschungsgemeinschaft – Fundacja na rzecz Nauki Polskiej). W latach 2011-2019 był edytorem w European Physical Journal B. Od 2019 roku jest edytorem w Scientific Reports (grupa Nature). W 2000 roku otrzymał tytuł „Chartered Physicist” oraz został wybrany Fellow of Physics Brytyjskiego Towarzystwa Fizycznego – Institute of Physics; w 2012 roku otrzymał wyróżnienie „Outstanding Referee” Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego. Członek Komitetu Fizyki Polskiej Akademii Nauk (w latach 2000–2002) oraz Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Europejską Fundacją Nauki przy Prezydium PAN (w kadencjach 2003–2007 i 2007–2010). Od 2016 roku jest członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. Od 2018 roku jest członkiem Rady Narodowego Centrum Nauki. Wykładowca na międzynarodowych konferencjach, w europejskich uniwersytetach i ośrodkach naukowych, w tym semestralnego wykładu dla dyplomantów i doktorantów fizyki na Uniwersytecie w Augsburgu. Organizator, bądź współorganizator, kilkunastu międzynarodowych konferencji oraz członek komitetów naukowych konferencji i przewodniczący licznych sesji. W 2013 roku został wyróżniony uniwersytecką Nagrodą „Pro Scientia et Arte” przyznaną „w uznaniu wybitnych dokonań na polu nauk ścisłych”.