Kluczowi naukowcy SMCEBI

najbardziej aktywni naukowcy
kluczowi dla jakości nauki

Od początku kariery naukowej jest związany z Uniwersytetem Śląski . Absolwent Instytutu Chemii UŚ (magister 2004 r.) postanowił kontynuować karierę naukową w Instytucie Fizyki UŚ gdzie zrobił doktorat w 2008 r pod okiem profesora Zioło. Następnie pracował jako post doc (2008-2012) w projekcie TEAM finansowanym przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) a kierowanym przez profesora Mariana Palucha. Po skończonym projekcie wyjechał do Lipska do Niemiec na 4 miesiące jako wizytujący profesor do grupy prowadzonej przez Profesora Kremera, który jest jednym z liderów badań dynamiki molekularnej układów formujących fazę szklistą w ograniczeniu przestrzennym. Po przyjeździe do Polski w 2015 roku zrobił habilitację z fizyki za cykl publikacji ściśle związanych z dynamiką molekularną sacharydów w różnych warunkach termodynamicznych. Od tego czasu kieruje pracami własnej grupy badawczej, która zajmuje się badaniem dynamiki molekularnej układów ograniczonych przestrzennie jak również zajmuje się zagadnieniami polimeryzacji prowadzonej w warunkach wysokiego ciśnienia, jak i w układach porowatych o ściśle zdefiniowanej geometriach, średnicach porów.

Był laureatem stypendium START ufundowanego przez FNP dla młodych naukowców (lata 2008-2009) jak również stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców 2014- 2017 r. Ponad to był kierownikiem 2 grantów badawczych a obecnie kieruje pracami naukowymi w ramach projektów OPUS i Sonata Bis 5 finansowanymi przez Narodowe Centrum Nauki, w których zatrudnienie znalazło 3 młodych doktorów i 4 doktorantów. Jest współautorem około 110 artykułów naukowych opublikowanych w zagranicznych prestiżowych czasopismach naukowych z listy filadelfijskiej. Jego prace były cytowane około 1400 razy (ISI Web of Science) a H index to 20. Ponadto jest pasjonatem muzyki - ukończył Akademię Muzyczną w Katowicach na kierunku edukacja artystyczna, specjalność prowadzenie zespołów chóralno-instrumentalnych.