Kluczowi naukowcy SMCEBI

najbardziej aktywni naukowcy
kluczowi dla jakości nauki

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, w 2018r. uzyskała stopień doktora nauk chemicznych w Instytucie Chemii UŚ za pracę doktorską: Chelatory metali w terapiach przeciwnowotworowych. Obecnie pracuje w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Jest autorką 15 publikacji z listy filadelfijskiej (IH=4) oraz 13 zgłoszeń patentowych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół poszukiwania małocząsteczkowych związków mających potencjalne zastosowanie w terapiach przeciwnowotworowych.

W trakcie kilkuletniej pracy zajmowała się różnymi grupami związków, czego potwierdzeniem jest jej współudział podczas realizacji kilku projektów z Narodowego Centrum Nauki: grant Opus pt. „Głębsze spojrzenie na spektrum aktywności styrylochinolin” - 2013/09/B/NZ7/00423 (kierownik: dr hab. Robert Musioł) oraz grant Sonata pt. „Aktywność przeciwnowotworowa pochodnych tiosemikarbazonu” - 2014/13/D/NZ7/00322 (kierownik: dr Anna Mrozek-Wilczkiewicz). W trakcie studiów doktoranckich odbyła staż na wydziale farmacji - University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences w Brnie, gdzie poszerzyła swoją wiedzę i umiejętności w zakresie cytometrii przepływowej oraz mikrobiologii. Obecnie, jest kierownikiem własnego grantu skupionego na projektowaniu i badaniach nowych inhibitorów kinaz tyrozynowych opartych na szkielecie styrylochinazoliny - „Spojrzenie na aktywność biologiczną i mechanizm działania nowych pochodnych styrylochinazoliny, jako inhibitorów kinaz tyrozynowych”, nr 2016/23/N/N27/0035.