Kluczowi naukowcy SMCEBI

najbardziej aktywni naukowcy
kluczowi dla jakości nauki

Moje zainteresowania badawcze skoncentrowane są na poznaniu fizyki procesów krystalizacji i przejścia szklistego, a tym samym na zrozumieniu, dlaczego niektóre substancje krystalizują z ogromną łatwością, podczas gdy inne, bez większego problemu, ulegają przechłodzeniu i transformują się do stanu szklistego. Metodą badawczą, którą wykorzystuję na co dzień, są symulacje komputerowe dynamiki molekularnej. Z uwagi na fakt, iż wyniki symulacyjne oraz eksperymentalne wzajemnie się uzupełniają, grupy symulacyjne stanowią nieodłączną część nowoczesnych laboratoriów.

Studia z zakresu Fizyki rozpocząłem w 2006 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, gdzie na trzecim roku zostałem stypendystą projektu TEAM zatytułowanego ‘From Study of Molecular Dynamics in Amorphous Medicines at Ambient and Elevated Pressure to Novel Applications in Pharmacy’. W ramach tego programu przygotowałem pracę magisterską pt. „Skalowanie termodynamiczne w modelowych i rzeczywistych cieczach przechłodzonych” Od tej pory problem zrozumienia przejścia szklistego i towarzyszących mu procesów stał się głównym obiektem moich zainteresowań naukowych. Po otrzymaniu tytułu magistra zdecydowałem się na kontynuowanie kariery naukowej jako uczestnik studiów doktoranckich. W tym okresie otrzymałem stypendium projektu „DoktoRIS - Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska” - organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Byłem także uczestnikiem projektu naukowego pt. „Heterogeniczność dynamiczna materiałów amorficznych w warunkach atmosferycznego i podwyższonego ciśnienia”. W lutym 2016 roku obroniłem pracę doktorską zatytułowaną „Dynamiczne i termodynamiczne aspekty przejścia szklistego”, otrzymując tym samym tytuł doktora nauk fizycznych. Następnie swoje zainteresowania naukowe skierowałem głównie w stronę procesu krystalizacji, który jest nieodłączną częścią rozważanego  przeze mnie zagadnienia przejścia szklistego. 

Badania, które prowadzę są częścią projektu pt. „Indukowana ciśnieniem separacja składowych kinetycznej i termodynamicznej jako nowa metoda badań nad procesem krystalizacji”. Zostałem również uczestnikiem polsko-francuskiego projektu POLONIUM, którego celem jest ułatwienie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi znajdującymi się w różnych krajach. Odbyłem dwa zagraniczne staże badawcze, gdzie po okiem prof. Frederica Affouada wyznaczałem wartości swobodnej energii związanej z płaszczyzną oddzielającą fazę krystaliczną i ciekłą dla modelowych i rzeczywistych substancji wykorzystując metodę fluktuacji kapilarnych. Jestem współautorem kilkunastu artykułów naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych znajdujących się na liście filadelfijskiej.