Kluczowi naukowcy SMCEBI

najbardziej aktywni naukowcy
kluczowi dla jakości nauki

Absolwent Wydziału Elektrofizycznego LETI St. Petersburg (Rosja, 1994). Od 1994 zawodowo związany z Instytutem Fizyki UŚ (doktorat 1998, habilitacja 2012) obecnie adiunkt w Zakładzie Biofizyki i Fizyki Molekularnej. Współautor ponad 40 publikacji z listy filadelfijskiej, cytowanych ponad 830 razy (h-indeks 18, za Google Scholar). Specjalizuje się w badaniach przejść fazowych metodą spektroskopii dielektrycznej w warunkach wysokiego ciśnienia. Autor materiałów dydaktycznych w projektach iCSE i NITKA. Koordynator merytoryczny projektów "Od Algorytmu do Zawodowca" (2015-16), "SPRINT" (2017-19) oraz "ProBOT" (2017-20). Członek Śląskiej Rady Innowacji przy Urzędzie Marszałkowskim Woj. Śląskiego.

W 2004 r. obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Śląskim pod tytułem “Ciśnieniowe i temperaturowe badania relaksacji dielektrycznej w szeregu homologicznym amorficznych polimerów polymethylphenylsiloxane (PMPS) i poly(methyl – p –tolysiloxane) (PTMS)". W 2015 otrzymał stopień doktora habiltowanego. Jako osiągnięcie naukowe zaprezentowano jednotematyczny cykl publikacji pt.: "Rola struktur supramolekularnych tworzonych przez wiązania wodorowe w dynamice relaksacyjnej cieczy asocjacyjnych. Przypadek glikoli propylenowych, mono- i polialkoholi.”

Główne zainteresowania naukowe dotyczą wpływu warunków termodynamicznych, temperatury i wysokiego ciśnienia na dynamikę relaksacyjną fazy przechłodzonej w materiałach tworzących wiązania wodorowe (np. alkohole proste i polialkohol) oraz van der Waals'owskch jak również w polimerach.

Czytaj więcej...

Od początku kariery naukowej jest związany z Uniwersytetem Śląski . Absolwent Instytutu Chemii UŚ (magister 2004 r.) postanowił kontynuować karierę naukową w Instytucie Fizyki UŚ gdzie zrobił doktorat w 2008 r pod okiem profesora Zioło. Następnie pracował jako post doc (2008-2012) w projekcie TEAM finansowanym przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) a kierowanym przez profesora Mariana Palucha. Po skończonym projekcie wyjechał do Lipska do Niemiec na 4 miesiące jako wizytujący profesor do grupy prowadzonej przez Profesora Kremera, który jest jednym z liderów badań dynamiki molekularnej układów formujących fazę szklistą w ograniczeniu przestrzennym. Po przyjeździe do Polski w 2015 roku zrobił habilitację z fizyki za cykl publikacji ściśle związanych z dynamiką molekularną sacharydów w różnych warunkach termodynamicznych. Od tego czasu kieruje pracami własnej grupy badawczej, która zajmuje się badaniem dynamiki molekularnej układów ograniczonych przestrzennie jak również zajmuje się zagadnieniami polimeryzacji prowadzonej w warunkach wysokiego ciśnienia, jak i w układach porowatych o ściśle zdefiniowanej geometriach, średnicach porów.

Czytaj więcej...

Pełnomocnik Rektora ds. Zastosowania Nowoczesnych Komputerowych Metod Kształcenia dla Regionalnych Kadr Innowacyjnej Gospodarki. Kierownik Zakład Metod Komputerowych Fizyki i Elektroniki.

Stypendysta DAAD, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Pracował na Uniwersytetach w Anglii, Niemczech, USA i RPA. Laureat nagrody Center for Nanoscience w Monachium za publikację roku w 2007 i 2008 oraz Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia dydaktyczne w 2015.

Czytaj więcej...

Nieopublikowane

Dr hab Łukasz Machura zajmuje się analizą sygnałów biomedycznych. Jego zainteresowania naukowe obejmują nierównowagową fizykę statystyczną, analizę nieliniowych układów dynamicznych, między innymi motorów Brownowskich czy złącz Josephsona. Obecne skupia się na opisie własności sygnałów elektrycznych potencjałów czynnościowych jednostek motorycznych mięśni rejestrowanych za pomocą powierzchniowej elektromiografii.

Czytaj więcej...

Dyrektor SMCEBI, a także kierownik Zakładu Fizyki Biofizyki i Fizyki Molekularnej. Wraz z ze swoim zespołem badawczym pracuje nad technikami wysokociśnieniowymi w badaniu dynamiki molekularnej w skondensowanej materii, ładowania ładunku w cieczach jonowych, przejściach fazowych i kinetyce krystalizacji. Przez dwa lata pracował w Instytucie Badań Polimerów, w zespole prof. E.W. Fischera w Instytucie Maxa Plancka w Moguncji. Pełnił też funkcję profesora wizytującego w Naval Research Laboratory w Waszyngtonie, Uniwersytecie w Akron, Uniwersytecie Hebrajskim, Uniwersytecie w Pizie i Uniwersytecie Tennessee.

Wybitny uczony w dziedzinie fizyki teoretycznej, ceniony nauczyciel akademicki cieszący się uznaniem środowiska, wychowawca i promotor młodej kadry naukowej. Absolwent fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, w którym uzyskał również stopień naukowy doktora (1981). Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 1990 roku w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1996 r. otrzymał tytuł naukowy profesora.

Czytaj więcej...

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, w 2018r. uzyskała stopień doktora nauk chemicznych w Instytucie Chemii UŚ za pracę doktorską: Chelatory metali w terapiach przeciwnowotworowych. Obecnie pracuje w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Jest autorką 15 publikacji z listy filadelfijskiej (IH=4) oraz 13 zgłoszeń patentowych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół poszukiwania małocząsteczkowych związków mających potencjalne zastosowanie w terapiach przeciwnowotworowych.

Czytaj więcej...

Absolwentka Instytutu Chemii Uniwersytetu Śląskiego. W 2013r. uzyskała stopień doktora nauk fizycznych w Instytucie Fizyki UŚ. Obecnie pracuje w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego na stanowisku adiunkta. Autorka 30 publikacji z listy filadelfijskiej (IH=9), 20 zgłoszeń patentowych i 6 patentów. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół szeroko pojętego „drug discovery” ze szczególnym uwzględnieniem terapii przeciwnowotworowych.
Czytaj więcej...

Moje zainteresowania badawcze skoncentrowane są na poznaniu fizyki procesów krystalizacji i przejścia szklistego, a tym samym na zrozumieniu, dlaczego niektóre substancje krystalizują z ogromną łatwością, podczas gdy inne, bez większego problemu, ulegają przechłodzeniu i transformują się do stanu szklistego. Metodą badawczą, którą wykorzystuję na co dzień, są symulacje komputerowe dynamiki molekularnej. Z uwagi na fakt, iż wyniki symulacyjne oraz eksperymentalne wzajemnie się uzupełniają, grupy symulacyjne stanowią nieodłączną część nowoczesnych laboratoriów.

Czytaj więcej...

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, w 2016r. uzyskała tytuł doktora nauk fizycznych w Instytucie Fizyki UŚ za pracę doktorską : Metody poprawy fizycznej stabilności amorficznej formy ezetimibu. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego na Zakładzie Biofizyki i Fizyki Molekularnej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Jej naukowe zainteresowania koncentrują się wokół amorficznych farmaceutyków. Bada oraz przewiduje ich fizyczną stabilność, stara się określić jakie czynniki odgrywają główną rolę w ich tendencji do rekrystalizacji oraz poszukuje jak najefektywniejszych metod prowadzących do poprawy ich stabilności.

Nieopublikowane

Absolwent ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych w Katowicach. Ukończył licencjat z fizyki doświadczalnej w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, gdzie w centrum jego zainteresowań znalazła się technologia elastycznych nie emisyjnych wyświetlaczy typu „electronic paper”. Praca powstała dzięki nawiązanej współpracy z firmą ZIKON inc. (zikon.com) z kalifornijskiej doliny krzemowej. Otrzymał tytuł magistra fizyki kończąc studia specjalności „Nanofizyka i materiały mezoskopowe modelowanie i zastosowania”, w ramach których odbył zagraniczny staż na Uniwersytecie du Maine we Francji. Zajmował się analizą zjawisk fizykochemicznych i własności leków stosowanych w fotodynamicznej terapii przeciwnowotworowej (PDT), używając technik Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego i Laserowej Fotolizy Błyskowej.

Czytaj więcej...

Nieopublikowane

Adiunt  na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach, w Zakładzie Badań Strukturalnych. W 2014 obronił pracę doktorską w Instytucie Fizyki nt. Badania własności fizykochemicznych rzadkich minerałów Ca z jonami Cl- oraz F- w pustkach strukturalnych.

Autor 58 artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach międzynarodowych (Mol. Pharm., Pharm. Res., J. Phys. Chem. B, J. Chem. Phys., Macromol., Phys. Chem. Lett., Mat. Res. Buill., PlosOne, Sci. Rep., Nanoscale etc.), index Hirsha: 10, liczba cytowań: 418. Uczestnictwo w 14 międzynarodowych i 5 ogólnokrajowych konferencjach oraz organizacja 1 międzynarodowej i 5 ogólnokrajowych konferencji.

Czytaj więcej...

Nieopublikowane

Od roku 2010 pracuje jako adiunkt w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego.

W pracy naukowej koncentruje się na badaniach własności magnetycznych, w tym efektu magnetokalorycznego związków międzymetalicznych na bazie ziem rzadkich i metali przejściowych w korelacji z ich strukturą elektronową. Od roku 2013 jej zainteresowania naukowe są skupione na badaniach własności nanomateriałów, które syntezuje mechanochemicznie. W prowadzonych badaniach naukowych wykorzystuje dyfrakcję rentgenowską (XRD), fluorescencję rentgenowską (XRF), fotoemisję rentgenowską (XPS), metody mikroskopowe (SEM, TEM, AFM). Badania własności magnetycznych prowadzi na magnetometrze MPMS XL-7. Dr Bajorek współpracuje z kilkoma ośrodkami krajowymi (Politechnika Śląska w Gliwicach, IFM PAN w Poznaniu) i zagranicznymi (Uniwersytet w Le Mans, Immanuel Kant Baltic Federal University w Kaliningradzie).

Czytaj więcej...

Nieopublikowane

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse vehicula nisl quis libero tincidunt, vel pharetra justo iaculis. Vestibulum finibus et ligula quis vehicula. Integer vel odio nunc. Phasellus ornare, erat eu lacinia consequat, diam diam placerat odio, quis efficitur sapien ligula ac lacus. Mauris in metus tincidunt, condimentum purus et, pulvinar lectus. Morbi scelerisque eget purus a pulvinar. Phasellus malesuada auctor odio, id volutpat dolor venenatis in. Fusce eget sem nec est vestibulum pharetra. Nulla facilisi. Aliquam erat volutpat. Nunc imperdiet rhoncus mi, et maximus risus varius at. Nullam dignissim lorem justo, ac tristique nulla dignissim eget. Mauris suscipit dui nec ligula luctus, vel luctus risus efficitur. Proin ultrices orci eu lacus bibendum mollis. Vivamus at sapien id nunc elementum ornare sit amet eget magna. Integer ut augue blandit, interdum mi vitae, varius magna.

Czytaj więcej...

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego. Doktor nauk fizycznych. Laureat stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe, prestiżowego programu Diamentowy Grant oraz stypendium START ufundowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej dla wybitnych młodych uczonych. Obecnie pracuje w Zakładzie Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Do jego zainteresowań badawczych należy fizyka statystyczna i nieliniowa ze szczególnym uwzględnieniem procesów stochastycznych, zjawisk transportu oraz dyfuzji.

Koordynator programu tutoringowego w ŚMCEBI.