Edukacja

Projekty dydaktyczne · Kierunki studiów
Tutoring · Klub Młodego Odkrywcy

Program tutorski jest kontynuacją działań, podjętych w wyniku realizacji  projektu “Od Algorytmu do Zawodowca” finansowanego ze środków Ministerstwa Cyfryzacji. Celem głównym programu jest indywidualny rozwój zainteresowań uczniów  pod opieką nauczyciela akademickiego, a także rozwinięcie potencjału uczniów zarówno w sferze naukowej, jak i osobistej. Pilotażowa edycja programu trwała od XII 2017 do VI 2018 r.

Aktualnie realizowany jest projekt „First Steps in Science”, który obejmuje:

1. Opiekę tutorską pracownika naukowo-dydaktycznego Instytutu Fizyki, którego tematyka badawcza jest możliwie zbieżna z zainteresowaniami i zdolnościami ucznia,

2. Realizację projektu naukowego pod opieką tutora,

3.  Udział w cotygodniowych dedykowanych warsztatach problemowych prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu podczas których uczniowie będą wspólnie z prowadzącym rozwiązywać problem naukowy z zakresu matematyki, fizyki, chemii, informatyki lub techniki. Warsztaty będą odbywać się w soboty w nowoczesnych laboratoriach naukowo-dydaktycznych Instytutu i trwać około 3 godzin zegarowych.

4.  Udział w comiesięcznych dedykowanych seminariach naukowych o charakterze interdyscyplinarnym prowadzonych przez profesorów tytularnych zatrudnionych w Instytucie Fizyki,

5. Możliwość udziału w wybranych wykładach kursowych z zakresu matematyki, fizyki i informatyki prowadzonych dla studentów I roku studiów, w tym m.in. „Elementy matematyki wyższej”, „Podstawy fizyki: mechanika”, „Wstęp do programowania”.

6. Uczniowie zakwalifikowani do projektu otrzymają indeksy studenta Uniwersytetu Śląskiego, tym samym, stając się członkami społeczności akademickiej uczelni.

7. Udział w jednodniowej wycieczce naukowej do Ostrawy, podczas której uczniowie odwiedzą nowoczesne Planetarium oraz Centrum Nauki i Techniki w Vitkovicach.

8. Każdy z uczniów zakwalifikowanych do programu otrzyma do swojej dyspozycji notebook, który będzie wykorzystywany do realizacji projektu badawczego, a także podczas zajęć warsztatowych.

 

Wsparcie dla uczniów jest nieodpłatne.  Działania w ramach programu finansowane są ze środków Uniwersytetu Śląskiego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej  w ramach Programu wspierania rozwoju uczniów wybitnie zdolnych. 

 

Rekrutacja uczniów do tegorocznej edycji programu została zakończona. 

Koordynator programu

 • dr Jakub Spiechowicz
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

REGULAMIN PROGRAMU TUTORSKIEGO “FIRST STEPS IN SCIENCE”

 1. Program tutorski realizowany jest przez Instytut Fizyki w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie we współpracy z Fundacją EDU-RES.

 2. Celem głównym programu jest indywidualny rozwój zainteresowań uczniów  pod opieką nauczyciela akademickiego, a także rozwinięcie potencjału uczniów zarówno w sferze naukowej, jak i osobistej.

 3. Program nosi nazwę “First steps in science”.

 4. Założenia programu tutorskiego są zgodne z § 18b Regulaminu studiów na Uniwersytecie Śląskim.

 5. Za realizację programu odpowiedzialny jest koordynator ds. tutoringu SMCEBI w porozumieniu z Biurem ds. Rozwoju.

 6. Uczestnikami programu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,  którzy przejdą pomyślnie proces rekrutacji.

 7. Rekrutacja do programu odbywa się w porozumieniu z placówkami szkolnymi.

 8. Rekrutacja do programu przeprowadza jest odrębnie dla każdego roku akademickiego.

 9. Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do programu mają prawo do:

 • opieki tutorskiej pracownika naukowo-dydaktycznego Instytutu Fizyki, którego tematyka badawcza jest możliwie zbieżna z zainteresowaniami i zdolnościami ucznia,

 • realizacji projektu naukowego pod opieką tutora,

 • udziału w cotygodniowych dedykowanych warsztatach problemowych prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu podczas których uczniowie będą wspólnie z prowadzącym rozwiązywać problem naukowy z zakresu matematyki, fizyki, chemii, informatyki lub techniki. Warsztaty będą odbywać się w soboty w nowoczesnych laboratoriach naukowo-dydaktycznych Instytutu i trwać około 3 godzin zegarowych.

 • udziału w comiesięcznych dedykowanych seminariach naukowych o charakterze interdyscyplinarnym prowadzonych przez profesorów tytularnych zatrudnionych w Instytucie Fizyki,

 • możliwości udziału w wybranych wykładach kursowych z zakresu matematyki, fizyki i informatyki prowadzonych dla studentów I roku studiów,

 1. W roku szkolnym 2018/2019 zrekrutowani uczniowie uczestniczą w projekcie Fundacji EDU-RES realizowanym w ramach Programu wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 2. Jeden tutor może mieć pod opieka maksymalnie 2 uczniów w danym roku akademickim.

 3. Rolą tutora jest m.in.:

 • wsparcie w rozwoju indywidualnych zainteresowań ucznia oraz poszerzaniu jego wiedzy

 • wyznaczenie celu działań, zgodnego z zainteresowaniami i predyspozycjami ucznia

 • ustalenie indywidualnego programu zajęć ucznia dla każdego semestru

 • wsparcie przy planowaniu i realizacji własnych pomysłów i projektów naukowych ucznia,

 • monitorowanie prac i postępów ucznia

 • angażowanie ucznia w wydarzenia akademickie

 1. Spotkania uczniów z tutorami odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 2. Uczeń uczestniczący w zajęciach dydaktycznych zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących na Uczelni, w szczególności przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy.

 3. W przypadku rezygnacji z udziału w programie uczeń zobowiązany jest złożyć pisemną rezygnację, w przypadku uczniów niepełnoletnich potwierdzoną przez rodziców lub prawnych opiekunów ucznia, a także przez dyrektora szkoły.

 4. Zaliczenie zajęć dydaktycznych przez ucznia następuje na zasadach obowiązujących studentów danego kierunku na podstawie pozytywnego zweryfikowania osiągnięcia przez ucznia wszystkich efektów kształcenia danego modułu zajęć. Po zaliczeniu zajęć uczeń otrzymuje zaświadczenie o udziale w zajęciach i ich zaliczeniu.