Edukacja

Projekty dydaktyczne · Kierunki studiów
Tutoring · Klub Młodego Odkrywcy

18 kwietnia 2018 roku w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie podpisano porozumienie pomięzy Uniwersytetem Śląski oraz Centrum Nauki Kopernik, które zapoczątkowały współpracę dotyczącą programu Klub Młodego Odkrywcy (KMO). Dokument sygnowali: JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz dyrektor edukacji Centrum Nauki Kopernik Anna Dziama. ŚMCEBI dołączyło do grona regionalnym partnerów CNK KOPernik.

Celem projektu KMO jest zaangażowanie dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów w proces uczenia się poprzez osobiste, wspólne doświadczanie nauki, a także rozbudzanie ciekawości świata i kształtowanie umiejętności ułatwiających jego zrozumienie. W ramach programu dotychczas powstało ponad 700 klubów wspierających rozwój kompetencji fizyczno-matematycznych, przyrodniczych i społeczno-obywatelskich u dzieci i młodzieży.

Kluby zrzeszone w sieci mogą korzystać z bezpłatnych warsztatów, bazy scenariuszy doświadczeń, wymieniać się wiedzą oraz planować wspólne działania. Ich lokalny rozwój animują, wspierają i koordynują partnerzy projektu, do grona których dołączył Uniwersytet Śląski.

Koordynacja działań w zakresie współpracy powierzona została zespołowi, który powstał w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. Pracami zespołu kierować będzie prof. dr. hab. Roman Wrzalik.

Współpracę Uniwersytetu Śląskiego z Centrum Nauki Kopernik zainaugurowała konferencja naukowo-dydaktyczna poświęcona działalności Klubów Młodych Odkrywców. Spotkanie rozpoczęło się po uroczystym podpisaniu porozumienia. Wydarzenie, adresowane do nauczycieli przedmiotów ścisłych oraz opiekunów KMO ze szkół i innych instytucji województwa śląskiego, było okazją do przybliżenia programu klubów, prezentacji sieci działających w regionie oraz wymiany doświadczeń.