logo

UWAGA STUDENCI !!!

Wyniki rekrutacji na staż w ramach projektu Stażowy Program Rozwoju i Nowoczesnej Technologii – SPRINT  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach III Osi Priorytetowej, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój dostępne są w Biurze Projektu (P/1/14 SMCEBI). 

footer