logo

ŚLĄSKIE MIĘCZYUCZELNIANE CENTRUM EDUKACJI I BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych (ŚMCEBI) zostało uruchomione w październiku 2012r., dzięki realizacji projektu w ramach XIII Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jest to niezwykle nowoczesny, dynamiczny Ośrodek, który pozwala na realizację innowacyjnych przedsięwzięć dydaktycznych (w tym także ponadnarodowych).

ŚMCEBI powstało w celu:
• podniesienia jakości kształcenia i wzrostu liczby studentów w dziedzinach priorytetowych z punktu widzenia rozwoju gospodarki,
• zapewnienia infrastruktury, pozwalającej na stworzenie atrakcyjnej oferty dydaktycznej, zapewniającej wykształcenie w strategicznych z punktu widzenia rozwoju kraju kierunkach,
• zwiększenia dostępu studentów do nowoczesnej, unikatowej aparatury laboratoryjnej skupionej w nowoczesnych, certyfikowanych laboratoriach,
• polepszenia dostępu studentów do nowoczesnych narzędzi i technik informacyjnych oraz komunikacyjnych wykorzystywanych w dydaktyce,
• intensyfikacji międzynarodowej mobilności studentów i kadry naukowej, dzięki współpracy z zagranicznymi ośrodkami badawczymi oraz utworzeniu studiów o charakterze międzynarodowym,
• zwiększenia zainteresowania młodzieży naukami przyrodniczymi,
• polepszenia możliwości edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych. 

ŚMCEBI poprzez wysoką jakość działalności dydaktyczno-naukowej, zgodnie z realizowanymi założeniami programowymi, zapewnia:
• rozwój wysokich technologii - dziedzin i dyscyplin nauk stosowanych, pożądanych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego kraju,
• wzmocnienie potencjału ludzkiego w zakresie badań i technologii,
• upowszechnianie uzyskanej wiedzy,
• współpracę międzysektorową i łączenie potencjałów partnerskich instytucji.

SILESIAN CENTER FOR EDUCATION AND INTERDISCIPLINARY RESEARCH

The Silesian Centre for Education and Interdisciplinary Research (ŚMCEBI) was started in October 2012 as a project under the 13th Priority Axis of the Operational Programme Infrastructure and Environment. This is a very modern, dynamic Centre, which allows for implementation of innovative educational projects (including transnational projects).

The ŚMCEBI was developed to:
• improve the quality of education and increase the number of students in the priority areas for the development of the economy,
• build the infrastructure allowing to create an attractive range of educational services, providing education in areas of strategic importance for the country’s development,
• increase access for student to modern, unique laboratory equipment centred in modern, certified laboratories,
• improve access for students to modern tools and information/communication techniques used for teaching,
• intensify international mobility of students and academic staff by cooperation with foreign research centres and development of international studies,
• increase young people’s interest in natural sciences,
• improve educational opportunities for people with disabilities. 

As a result of high quality teaching and research activities, in accordance with the implemented program assumptions, the ŚMCEBI guarantees:
• development of high technology — fields and disciplines of applied sciences desirable from the point of view of economic development of the country,
• strengthening of the human potential in research and technology,
• promotion of knowledge,
• cross-sector cooperation and linking potentials of partner institutions.

footer