logo

iCSE4school Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową (www.icse.us.edu.pl)
Okres realizacji: 01.09.2014-31.08.2017
Finansowanie: Erasmus + Akcja 2 Partnerstwa strategiczne
iCSE, czyli innovative Computing in Science Education, to szeroka koncepcja edukacyjna, która ma na celu systemowe włączenie narzędzi komputerowych do nauczania przedmiotów  ścisłych. Jej zadaniem jest uzupełnienie procesu dydaktycznego o perspektywę obliczeniową. Nasza realizacja opiera się na wykorzystaniu SageMath (to system algebry komputerowej  dostępny na licencji free open source) oraz języku programowania Python. Jako nauczyciele  przedmiotów ścisłych jesteśmy przekonani, że edukacja na każdym poziomie powinna być  wspierana przez kreatywne używanie obliczeń komputerowych. Strona ta, adresowana do  uczniów, studentów i nauczycieli, zawiera bazę danych z aktualnych projektów, oraz tych, które znalazły swoje zakończenie. Koncepcja zapoczątkowana i wdrożona przez dr hab. Marcina Kostura opiera się na kilku projektach.

OpenDreamKit: Open Digital Research Environment Toolkit for the Advancement of Mathematics (http://opendreamkit.org)
Finansowanie: Horyzont 2020
Celem tego badawczo-innowacyjnego projektu jest dostarczenie elastycznego zespołu narzędzi umożliwiającego grupom badawczym skonfigurowanie wirtualnego środowiska badawczego, wychodzącego na przeciw zróżnicowanym potrzebom projektów badawczych w zakresie czystej matematyki oraz aplikacji wspierających pełny cykl życia projektu badawczego. Projekt realizowany jest przez europejskie konsorcjum koordynowane przez Universite Paris-Sud, złożone z 15 instytucji, reprezentowanych przez naukowców z dziedzin nauk matematycznych i obliczeniowych oraz programowania. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego zaangażowany jest w jego realizację Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii.

PWP Partnerstwo - Informatyka - Nanofizyka - PIN (http://pin.us.edu.pl)
Czas realizacji: 01.01.2014-30.06.2015
Finansowanie: Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL 4.1.1/PN)
Celem projektu było wzmocnienie potencjału dydaktycznego Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie poprzez modyfikację programów studiów, tj.: *I stopień kierunku "Informatyka stosowana",*II stopnień kierunku "Nanofizyka", *III stopień kierunku "Nanofizyka i modelowanie w układach nano". Projekt wpływał także na poziom przygotowania studentów do wejścia na rynek pracy poprzez utworzenie Biura Integracji Zawodowej. Projekt przyczynił się do zwiększenia liczby absolwentów posiadających wykształcenie w zakresie technologii informacyjnych i nanotechnologicznych. Studia prowadzone są w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych we współpracy ponadnarodowej z Universite du Maine.

Partnerstwo - Aktywizacja - Staże - PAS
Czas realizacji 01.12.2014-13.06.2015
Finansowanie: Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL 4.1.1)
Celem projektu było uatrakcyjnienie oferty kształcenia UŚ i dostosowanie jej do potrzeb rynku prac. Projekt zakładał realizację krajowego programu 3-miesięcznych staży, zagranicznego programu 1-miesiecznych staży, a także wdrożenie elementów mających na celu wzmocnienie działalności Biura Karier UŚ (dodatkowe warsztaty prowadzone przez praktyków). Projekt realizowany był przez Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Wydział Informatyki i Nauk o Materiałach.

Nowoczesne komputerowe metody kształcenia dla regionalnych kadr innowacyjnej gospodarki: iCSE (www.icse.ud.edu.pl)
Czas realizacji 01.04.2011 - 31.03.2014
Finansowanie: Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL 8)
Innowacyjność projektu polegała na integracji metod komputerowych (wizualizacja, numeryka, analiza danych) z kierunkowymi przedmiotami wybranych nauk ścisłych. Produktem finalnym projektu jest integracja przedmiotów kierunkowych chemii, fizyki medycznej, fizykia technicznej, ekonofizyki i biofizyki z metodami komputerowymi polegająca na opracowaniu materiałów dydaktycznych, narzędzi IT (w partnerstwie z Oslo) oraz sposobu pracy z tymi technologiami.

Zwiększenie udziału osób dorosłych w kształceniu w zakresie narzędzi informatycznych i technologii - NITKA (http://nitka.us.edu.pl)
Czas realizacji 01.06.2013 - 31.05.2015
Finansowanie: Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL 4.3)
Celem projektu był rozwój potencjału Uniwersytetu Śląskiego poprzez wdrożenie działań z zakresu "kształcenia przez całe życie" w obszarach kluczowych. W ramach projektu m.in.: [1] otwarto nowe kierunki studiów podyplomowych, tj.: analiza instrumentalna, e-zdrowie, multimedia w edukacji informatycznej, grafika komputerowa gier oraz informatyka w MŚP. [2] przeprowadzono zostanie przygotowujący do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. [3] przeprowadzono szkolenia dla kadry dydaktycznej z kluczowych obszarów kształcenia. [4] zrealizowano staże i szkolenia dla kadry dydaktycznej w wiodących zagranicznych i krajowych ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych.

Inżynier Materiałów - Materiał na Inżyniera. Kształcenie zamawiane na kierunku Inżynieria Materiałowa Uniwersytetu Śląskiego (http://imz.us.edu.pl/joomla)
Czas realizacji: 30.06.2011 - 31.10.2015
Finansowanie: Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL 4.1.2)
W ramach projektu wsparciem został objęty Kierunek "Inżynieria Materiałowa". W ramach niniejszego projektu przewidziano stypendia naukowe oraz różne formy podnoszące atrakcyjność kształcenia w tym kursy wyrównawcze z matematyki, fizyki i chemii; specjalistyczny kurs języka angielskiego; dodatkowe wykłady prowadzone przez najlepszych wykładowców krajowych i zagranicznych; staże zawodowe.

Platforma Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD) (https://paad.us.edu.pl/o-projekcie)
Czas realizacji 01.01.2014-30.11.2015
Finansowanie: Innowacyjna Gospodarka: Narodowa Strategia Spójności, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (PO IG 2.3)
Celem projektu było wdrożenie dobrych praktyk zarządzania danymi generowanymi podczas badań naukowych. Narzędzia informatyczne służące temu celowi powinny oferować zarówno wygodny interfejs do operowania na danych jak również odpowiednie zasoby informatyczne służące ich analizie. Zgromadzenie danych w jednym miejscu oraz umożliwienie ich opisywania a później przeszukiwania stworzyło badaczom nowe możliwości efektywnego prowadzenia badań naukowych. Platforma udostępnia szeroki wachlarz narzędzi do analizy danych, również takich, które umożliwiają wykonywanie obliczeń on-line a nie tylko korzystanie z przygotowanych uprzednio standardowych metod analizy danych. W niniejszym Projekcie Uniwersytet Śląski był liderem konsorcjum, w którego skład wchodzi Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego PAN z Wrocławia. W naszej uczelni projekt był realizowany przy zaangażowaniu ze strony Uniwersytetu Śląskiego trzech wydziałów: Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Nauk o Ziemi.

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie, Centrum Nauk Stosowanych CNS (www.smcebi.us.edu.pl)
Czas realizacji: 03.2009 –04.2012; 01.01.2014-30.11.2015
Finansowanie: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ 13.1)
W wyniku realizacji projektu powstał niezwykle nowoczesny i bardzo funkcjonalny budynek dydaktyczny. W Centrum znajdują się bardzo dobrze wyposażone laboratoria oraz pracownie spełniające standardy UE, sale ćwiczeniowe i audytoryjne. Koncentracja infrastruktury oraz materiałów zapewniła najbardziej efektywne ich wykorzystanie, oszczędności i w rezultacie pozwoliła na częstszą modernizację czy zakup nowoczesnych urządzeń. To rozwiązanie zapewniające najlepsze wykorzystanie sił i środków dla kształcenia na I, II i III stopniu, przy równoczesnym zabezpieczeniu kształcenia w dwóch językach.
Centrum Nauk Stosowanych Uniwersytetu Śląskiego stanowiło II etap tworzenia nowoczesnego Kampusu Nauk Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego, będącego obszarem edukacji wyższej i skoncentrowanych badań naukowo- dydaktycznych wspierających dydaktykę. CNS stawia na jakość kształcenia w tematyce mającej istotne znaczenie dla przemysłu i społeczeństwa, oraz na wyposażenie absolwentów w umiejętność profesjonalnej komunikacji z otoczeniem w zakresie możliwości badawczych i stosowania wyników badań. Zintegrowanie Kampusu Nauk Matematyczno-Przyrodniczych w Chorzowie umożliwiło ponadto konstrukcję interdyscyplinarnych zespołów, które prowadzą kierunki np. w postaci programów dyplomowych. Efekty działalności Centrum oddziałują nie tylko na gospodarkę, ale także na rozwój społeczeństwa obywatelskiego i kapitału ludzkiego.

Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy – UPGOW (http://el.us.edu.pl/upgow)
Czas realizacji 01.09.2008-31.03.2014
Finansowanie: Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL 4.1.1 )
Projekt obejmował dostosowanie kształcenia do potrzeb gospodarki i rynku pracy, wspieranie nowych i istniejących kierunków oraz specjalności o priorytetowym znaczeniu dla gospodarki, podniesienie atrakcyjności kształcenia, wzrost popularności kierunków ścisłych, wzmocnienie praktycznych elementów nauczania oraz pogłębienie współpracy z pracodawcami. Projekt realizowany był poprzez: metody kształcenia na odległość, studia podyplomowe i kursy, stworzenie większych możliwości edukacyjnych dla niepełnosprawnych, rozwijanie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej.

footer