logo

Misja

Głównym celem powstania ŚMCEBI jest zapewnienie społeczeństwu około 200 wysoko wykwalifikowanych absolwentów rocznie, którzy będą w stanie identyfikować i rozwiązywać problemy naukowe z potencjałem aplikacyjnym. Stawiamy na jakość kształcenia w obszarach mających istotne znaczenie dla otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym na wyposażenie absolwentów w umiejętność profesjonalnej komunikacji z otoczeniem w zakresie możliwości badawczych i stosowania wyników badań. Wspieramy takie cechy studentów jak niezależność w myśleniu i chęć współpracy w grupie, całościowe pojmowanie zagadnień oraz wysokie standardy naukowe i etyczne.

To miejsce gdzie kreatywne myślenie studentów jest priorytetem, budujemy ofertę wszechstronnej, trans-uniwersyteckiej edukacji w obszarach informatyki, chemii, nauk fizycznych, nauk o materiałach. Wykraczamy poza gospodarkę i wpływamy na rozwój społeczeństwa obywatelskiego i kapitału ludzkiego. Zintegrowany, nowoczesny kampus umożliwia konstrukcję interdyscyplinarnych zespołów badawczych, które prowadzą kierunki w postaci programów dyplomowych.

Projekty prac licencjackich, magisterskich i doktorskich skupiają się na problemach naukowych o dużym potencjale zastosowania w społeczeństwie i gospodarce. Dzięki zintegrowanemu kampusowi konstruujemy interdyscyplinarne zespoły badawczych, których członkowie pochodzą z różnych jednostek naszej uczelni oraz interdyscyplinarne zespoły, które prowadzą kierunki w postaci programów dyplomowych, złożonych z przedmiotów oferowanych przez różne jednostki ze wspólnymi radami programowymi.
Organizujemy regularne dni otwarte dla szkół, prelekcje i atrakcyjne pokazy. Uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczestniczą w warsztatach tematycznych prowadzonych w pracowniach dydaktycznych i naukowych. Tym samym zachęcamy potencjalnych studentów do studiowania kierunków matematyczno-przyrodniczych.

Dydaktyka w ŚMCEBI opiera się na czterech filarach:
• komputeryzacji nauczania (realizacja programu iCSE
• edukacji poprzez badania naukowe, opartej na elastycznej i umiędzynarodowionej strukturze
studiów
• kompleksowym programie zajęć wyrównawczych w formie e-learningu
• systemie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Cele

 • Podniesienie jakości kształcenia i wzrost liczby studentów w dziedzinach priorytetowych z punktu widzenia rozwoju gospodarki;
 • Zapewnienie infrastruktury pozwalającej stworzyć ofertę dydaktyczną zapewniającą wykształcenie w strategicznych z punktu widzenia rozwoju kraju kierunkach;
 • Zwiększenie dostępu studentów do nowoczesnej, unikatowej aparatury laboratoryjnej skupionej w nowoczesnych, certyfikowanych laboratoriach;
 • Zwiększenie dostępu studentów do nowoczesnych narzędzi i technik informacyjnych oraz komunikacyjnych wykorzystywanych w dydaktyce, w tym zwłaszcza internetu szerokopasmowego;
 • Zwiększenie międzynarodowej mobilności studentów i kadry naukowej, dzięki współpracy z zagranicznymi ośrodkami badawczymi oraz utworzeniu studiów o charakterze międzynarodowym;
 • Wzrost zainteresowania młodzieży naukami przyrodniczymi poprzez działalność SMCEBI, które będzie rozpowszechniało idee, wiedzę i umiejętności związane z zagadnieniami środowiskowymi i nowoczesnymi technologiami;
 • Stworzenie większych możliwości edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

SMCEBI poprzez wysokiej jakości działalność dydaktyczno-naukową, zgodnie z opracowanymi założeniami programowymi, zapewniać będzie:

 • rozwój wysokich technologii - dziedzin i dyscyplin nauk stosowanych, pożądanych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego kraju,
 • wzmocnienie potencjału ludzkiego w zakresie badań i technologii,
 • upowszechnianie uzyskanej wiedzy,
 • współpracę międzysektorową i łączenie potencjałów,

a tym samym przyczyni się do realizacji Strategii Lizbońskiej, która między innymi poprzez rozwój edukacji i przedsiębiorczości, ma doprowadzić kraje Unii Europejskiej do gospodarki opartej na wiedzy (GOW) i do zwiększenia jej innowacyjności. Projekt Centrum jest także zgodny z programem Edukacja i Szkolenia 2010, wskazującym główne cele realizacji Strategii Lizbońskiej – gdyż jest to inwestycja, która przyczynia się do kształcenia specjalistów w dziedzinach najnowocześniejszych technologii i zwiększenia liczby absolwentów matematyki, nauk przyrodniczych i techniki w kraju.

footer