logo

Kolejne granty naukowe dla ŚMCEBI

Wśród wniosków grantowych, które uzyskały finansowanie w ostatnim konkursie OPUS13 Narodowego Centrum Nauki, znalazły się również dwa projekty z pracowników Instytutu Fizyki UŚ. Jednym z nich jest projekt zatytułowany „Wpływ parametrów termodynamicznych oraz oddziaływań molekularnych na własności relaksacyjne multiferroicznych związków metalo-organicznych typu MOF”, którego kierownikiem  i koordynatorem ze strony Uniwersytetu Śląskiego jest dr hab. prof. UŚ Sebastian Pawlus.

Celem prowadzonych w trakcie realizacji projektu badań strukturalnych i dielektrycznych będzie poznanie czynników decydujących o stabilności własności badanych związków metalo—organicznych typu MOF. To wiedza o kluczowym znaczeniu dla ich wykorzystania do budowy komórki pamięci. Stabilność faz ferroicznych sprawdzana będzie pod wpływem czynników zewnętrznych takich jak temperatura oraz, co jest rzadkością w tego typu badaniach, wysokie ciśnienie. Zbadanie wpływu tych parametrów termodynamicznych na obserwowane metodą szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej procesy relaksacyjne i wyznaczenie np. ich energii aktywacji, dostarczy informacji o mechanizmie przemian fazowych oraz stabilności własności elektrycznych dla próbek różniących się składem chemicznym oraz strukturą krystaliczną i wielkością porów. Pomiary przeprowadzone w odpowiednio szerokim przedziale ciśnień oraz temperatur dostarczą informacji o sprzężeniu magnetoelektrycznym (czy elastoelektrycznym) w badanych związkach, które decyduje o możliwości wykorzystania tych materiałów w budowie nowych pamięci multiferroicznych.

Warto podkreślić, że projekt będzie realizowany w ramach konsorcjum naukowego UŚ z Politechniką Wrocławską. Koordynatorem ze strony PWr jest dr hab. Adam Sieradzki. A w składzie grupy prowadzącej badania oprócz pracowników UŚ i PW jest również miejsce dla osoby pragnącej odbyć staż podoktorski (tzw. Postdoc) oraz dla dwojga doktorantów. Ich zatrudnienie będzie w całości sfinansowane ze środków przyznanych przez NCN.

footer