logo

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Fizyka Medyczna (Medical Physics)
Specjalności na pierwszym stopniu kształcenia
- Dozymetria kliniczna (Clinical Dosimetry)
- Elektroradiologia (Electroradiology)
- Optyka w medycynie (Optics for Medicine)
Specjalności na drugim stopniu kształcenia
- Promieniowanie jonizujące (Ionizing Radiation)
- Promieniowanie niejonizujące (Non-Ionizing Radiation)

Biofizyka (Biophysics)
Specjalności na pierwszym stopniu kształcenia
- Biofizyka molekularna (Molecular Biophysics)
- Bioelektronika (Bioelectronics)
Specjalności na drugim stopniu kształcenia
- Biofizyka molekularna (Molecular Biophysics)
- Biofizyka leków (harmaceutical Biophysics)
- Optyka biomedyczna (Biomedical Optics)

Informatyka Stosowana (Applied Computer Science)

Studia Podyplomowe: Optometria (Optometry)

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Inżynieria Materiałowa (Materials Engineering)
- Nauka o materiałach (Materials Science)
- Biomateriały (Biomaterials)

footer