logo

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii – INSTYTUT FIZYKI

Zakład Fizyki Ciała Stałegozaklad-fizyki-ciala-stalego-logo

Strona internetowa Zakładu

 

 

 

Współpraca zagraniczna:
Universität Osnabrück, Niemcy
National Cancer Institute, Bethesda, USA
University of Maine, Le Mans, Francja
CNRS Tuluza, Francja - program Polonium
University of Colorado at Colorado Springs, USA
Max-Planck-Institut für Chemische Physik fester Stoffe, Dresden, Niemcy
University of Ioannina, Grecja
University of Coimbra, Portugalia
Institut für Festköperforschung, Forschungszentrum, Jülich, Niemcy
University of California, San Diego, USA
University Karlsruhe, Niemcy
Texas Christian University, Fort Worth, USA

Współpraca krajowa:
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Wrocław
Uniwersytet Gdański, Gdańsk
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Politechnika Śląska, Gliwice
Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa
Centrum Onkologii, Gliwice

Zakład Biofizyki i Fizyki Molekularnej

- Formowanie się fazy amorficznej w cieczach małocząsteczkowych i polimerach.
- Dynamika molekularna w materiałach biologicznych i farmaceutykach.
- Własności anizotropowe dynamiki i uporządkowania ciekłych kryształów.
- Spektroskopowe badania leków i materiałów biologicznych.
- Krystalizacja mieszanin polimerów i procesy separacji mikrofazowej.
- Struktura molekularna materiałów biologicznych.
- Struktura nanorurek węglowych, fulerenów, cebulek fulerenowych, nanodiamentów, aktywnych i nieuporządkowanych węgli, amorficznych półprzewodników, szkieł tlenkowych, cieczy zamkniętych w objętościach o rozmiarach nanometrycznych.
- Przejścia fazowe w ferroelektrykach i efekt pola poprzecznego.
- Badania teoretyczne (symulacje komputerowe):
- Symulacja dynamiki molekularnej (opis własności strukturalnych i dynamicznych cieczy uwięzionych w nanoporach, modelowania nanorurek węglowych oraz badania własności nanodiamentów i procesu ich grafityzacji).
procesy powstawania fazy amorficznej.
- Struktura i własności molekuł i układów molekularnych ciekłych kryształów, porfiryn, leków przeciwzapalnych oraz innych związków farmakologicznie czynnych.
- Metody sumowania oddziaływań elektrostatycznych w symulacjach komputerowych układów periodycznych w jednym i dwu wymiarach

prof. zw. dr hab. Marian Paluch - Kierownik Zakładu
prof. zw. dr hab. Andrzej Burian
prof. zw. dr hab. Antoni Kocot
prof. zw. dr hab. Sylwester Rzoska
prof. zw. dr hab. Jerzy Zioło
prof. dr hab. Aleksander Bródka
dr hab. prof. UŚ Dorota Tarnawska
dr hab. Andrzej Hacura
dr hab. Kamil Kamiński
dr hab. inż. Michał Mierzwa
dr hab. Roman Wrzalik
dr Krzysztof Ćwikiel
dr Katarzyna Grzybowska
dr inż. Andrzej Grzybowski
dr Sebastian Pawlus
dr Żaneta Wojnarowska
dr Marzena Rams-Baron
mgr inż. Karolina Jurkiewicz

Zakład Fizyki Teoretycznejzaklad-fizyki-teoretycznej-logo

Strona internetowa zakładu

The Department was founded in the beginning of 70's of XX century by Prof. Andrzej Pawlikowski, a long-time head of the Department. After his death, it was devided into three theoretical divisions. People interested in the statistical physics and condensed matter physics continue the work of their master in the Department of Theoretical Physics.

Research can be grouped into five major areas: physical fundamentals for quantum information, nanophysics, cold atom physics, condensed matter physics and statistical physics. However, a part of the research projects are interdisciplinary and the most innovative concepts arise at the interface between such areas.

Members of the Department are engaged in teaching of standard physics (classical and quantum mechanics, statistical physics, condensed matter physics), econophysics, biophysics, medical physics and informatics.

Zakład Fizyki Medycznejzaklad-fizyki-medycznej-logo

Strona internetowa Zakładu

 

 

Obecnie ZFM dysponuje specjalistycznymi pracowniami fizyki medycznej:

- Dozymetrii i spektroskopii promieniowania jonizującego
- Spektroskopii fluorescencyjnej i dichroizmu kołowego
- Mikrokalorymetrii i spektroskopii UV/VIS
- Mikroskopii i spektroskopii indukowanej laserowo
- Termowizji
- Bioelektromagnetyzmu
- Obrazowania medycznego
- Badania narządu wzroku
- Analizy fluorescencyjnej (XRF)
- Biochemiczna
- Specjalistyczna fizyki medycznej in vitro
- Specjalistyczna fizyki medycznej in vivo
- Specjalistyczna technik radiologicznych (aparat RTG).

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach – INSTYTUT NAUKI O MATERIAŁACH

Zakład Materiałów Amorficznych i Nanokrystalicznych

Strona internetowa Zakładu

- Badania magnetycznych materiałów amorficznych i nanokrystalicznych otrzymywanych metodą szybkiego studzenia z fazy ciekłej dla elektrotechniki, elektroniki i ekrany tłumiące pola magnetyczne, elektryczne i pola elektromagnetyczne
- Badania cienkich warstw na podłożu metalicznym metodą tarcia wewnętrznego otrzymanych elektrolitycznie i chemicznie oraz badania warstw polimerowych
- Badania magnetycznych stopów wykazujących efekt pamięci kształtu metodami magnetycznymi i elektrycznymi
- Wyznaczanie charakterystyk statycznych i dynamicznych materiałów magnetycznie miękkich
- Pracownia Zaawansowanych Materiałów Wielofunkcyjnych

Zakład Krystalografii

Strona internetowa Zakładu

- Otrzymywanie, właściwości i struktura wieloskładnikowych stopów metali, krzemków metali,
- Otrzymywanie i właściwości monokryształów tlenków metali o zmiennym składzie, również domieszkowanych,
- Charakterystyka monokrystalicznych nadstopów niklu

Zakład Badań Strukturalnych

Strona internetowa Zakładu

- Stopy wykazujące pamięć kształtu – struktura, właściwości zastosowanie (stopy NiTi pod kątem zastosowań w medycynie, stopy miedzi typu Cu-Al-X, stopy na bazie faz Heuslera (Ni-Mn-Ga, Co-Ni-Ga) wykazujących magnetyczną pamięć kształtu. Modyfikacja powierzchni stopów NiTi
- Bezniklowe stopy tytanu dla zastosowań w medycynie
- Struktura krystaliczna ferromagnetycznych szkieł metalicznych na bazie żelaza lub kobaltu
- Materiały proszkowe i porowate otrzymane techniką SHS i zol-żel o zastosowaniu przemysłowym
- Badanie mechanizmu odkształcania plastycznego materiałów półprzewodnikowych metoda nanoindentacji i symulacji komputerowych

Zakład Modelowania Materiałów

Strona internetowa Zakładu

Badania eksperymentalne:
- Badanie struktury atomowej i defektowej materiałów za pomocą spektroskopii efektu Mossbauera i anihilacji pozytonów
- Badanie procesów uporządkowania atomowego i wydzielania w krystalicznych i amorficznych stopach metali
- Badanie struktury powierzchni ciał metalicznych za pomocą metody elektronów konwersji w spektroskopii mossbauerowskiej (CEMS)
- Badanie realnej struktury materiałów metalicznych i polimerów za pomocą metody anihilacji pozytonów

Badania teoretyczne:
- Obliczenia struktury elektronowej stopów uporządkowanych atomowo i związków międzymetalicznych
- Badania teoretyczne stabilności faz w roztworach stałych metali

Zakład Technologii Materiałów Inżynierskich

Strona internetowa Zakładu

Działania w obszarze naukowym i dydaktycznym Zakładu Technologii Materiałów Inżynierskich zogniskowane są na wytwarzaniu i przetwarzaniu materiałów inżynierskich (ze szczególnym uwzględnieniem tworzyw metalowych), kształtowaniu ich struktury i właściwości oraz modyfikacji powierzchni – pod kątem określonych zastosowań praktycznych. W Zakładzie prowadzone są badania mające na celu opracowanie nowych materiałów do pracy w wysokich temperaturach, oraz materiałów dla potrzeb medycyny.

Aktualnie badane są stopy na osnowie uporządkowanej fazy międzymetalicznej FeAl pod kątem możliwości ich wykorzystania w charakterze substytutu stali stopowych o dużym udziale deficytowych pierwiastków.

Celem tych prac jest:
- ustalenie optymalnych parametrów i warunków technologicznych otrzymywania aluminidków żelaza,
- określenie mechanizmu odkształcenia plastycznego,
- poprawa plastyczności w temperaturze otoczenia,
- zbadanie podatności do przeróbki plastycznej na gorąco,
- zmniejszenie kruchości środowiskowej wywołanej oddziaływaniem wodoru.

Drugi kierunek prowadzonych prac dotyczy materiałów do zastosowania
w medycynie (głównie tytanu i jego stopów).

Badania te obejmują:
- opracowanie technologii wytwarzania warstw wierzchnich
- określenie struktury, właściwości mechanicznych, podatności do trwałego odkształcenia oraz odporności na zużycie ścierne warstw wierzchnich,
- ustalenie wpływu warstw wierzchnich na właściwości użytkowe biomateriałów,
- opracowanie technologii obróbki cieplnej i cieplno-plastycznej,

Trzeci kierunek badań dotyczy rozwoju metod komputerowego modelowania właściwości mechanicznych materiałów inżynierskich.

Pracownicy Zakładu biorą udział w realizacji projektów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekty zamawiane i własne) oraz uczestniczą w projektach prowadzonych wspólnie przez Instytut Nauki o Materiałach, Politechnikę Śląską w Katowicach, Politechnikę Rzeszowską, WSK „PZL – Rzeszów”, BHH „MIKROMED” w Dąbrowie Górniczej i Zakład Produkcyjno-Doświadczalny „PRO – DOŚ w Bolesławiu.

Zakład oferuje usługi badawcze w zakresie:
- badania właściwości wytrzymałościowych materiałów, elementów oraz złączy
konstrukcyjnych,
- pomiaru twardości materiałów,
- badania udarności metodą Charpy’ego,
- badania makro i mikrostruktury materiałów
- opracowywanie ekspertyz dla przemysłu, dotyczących wytrzymałości materiałów
i konstrukcji a także jakości materiałów i wyrobów na przykład: ocena stanu technicznego elementów instalacji w przemyśle azotowym i petrochemicznym za pomocą nieniszczącej metody magnetycznej. Zakład posiada możliwość przygotowania próbek z materiału dostarczonego przez klienta.

INSTRON 3382Uniwersalny system INSTRON 3382 to najnowszej generacji zespół urządzeń do badań wytrzymałościowych.
W skład zespołu wchodzą:
- maszyna wytrzymałościowa o zakresie siły do 100 kN,
- komora temperaturowa o zakresie pomiarowym od temperatury ciekłego azotu
  do 300 oC,
- piec wysokotemperaturowy (do 1000 oC),
- zaawansowany ekstensometr wideo,
- komputerowy układ sterująco-kontrolny z pakietem oprogramowania.

System umożliwia wyznaczanie właściwości mechanicznych materiałów metalowych, polimerowych i ceramicznych jak również badanie zjawisk towarzyszących procesowi odkształcenia plastycznego oraz mechanizmów niszczenia materiałów - w szerokim zakresie temperatury i szybkości odkształcenia.

 

Zakład Biomateriałów

Strona internetowa Zakładu

- Elektrochemiczne otrzymywanie powłok monometalicznych, stopowych i kompozytowych na osnowie metalicznej
- Skaningowe metody elektrochemiczne do określenia mechanizmu i kinetyki samorzutnych i wymuszonych procesów elektrochemicznych
- Poszukiwanie nowych materiałów z grupy wodorków metali i ich stopów przeznaczonych do międzywęzłowego magazynowania wodoru: elektrolityczne otrzymywanie, charakterystyka fizykochemiczna i elektrochemiczna stopów o zdolności do magazynowania wodoru w ilości 6,5% wag. H2, uwalniających wodór w temperaturach z zakresu 0 - 100 °C przy ciśnieniach 1 - 10 atm, wykazujących szybką kinetykę absorpcji/desorpcji wodoru, odpornych na zanieczyszczenia gazowe i korozję, a przy tym stabilnych i tanich
- Klasyczne metody elektrochemiczne do określania charakterystyki procesów elektrochemicznych
- Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna EIS do charakterystyki procesów elektrochemicznych

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii – INSTYTUT CHEMII

Zakład Chemii Organicznej

Strona internetowa Zakładu

Tematyka prac realizowanych w Zakładzie Chemii Organicznej skupia się wokół syntezy i projektowania związków biologicznie aktywnych. Zajmujemy się w szczególności wykorzystaniem sieci neuronowych do modelowania efektów cząsteczkowych oraz projektowania nowych bioefektorów.  W ramach prac syntetycznych pracujemy nad otrzymywaniem nowych leków, syntetycznych środków słodzących (glukoforów) oraz barwników.

prof. dr hab. Jarosław Polański - Kierownik Zakładu
dr hab. Musioł Robert
dr hab. Bąk Andrzej
dr Bartczak Piotr
dr Gajcy Kamila

Zakład Syntezy Organicznej

dr hab. Piotr Kuś - Kierownik Zakładu
dr Violetta Kozik 
dr Marcin Rojkiewicz 

Zakład Chemii Materiałów i Technologii Chemicznej

Strona internetowa Zakładu

Badania prowadzone przez pracowników Zakładu Chemii Materiałów i Technologii Chemicznej obejmują:
- poszukiwanie nowych materiałów optycznych aktywowanych jonami metali przejściowych i/lub ziem rzadkich mających zastosowanie w szeroko pojętej optoelektronice i technologii laserowej,
- badania właściwości antyoksydacyjnych produktów spożywczych z wykorzystaniem metod spektroskopowych: elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR) i UV-vis,
- otrzymywanie zmodyfikowaną metodą odwrócenia faz (mREV) liposomów zdolnych do enkapsulacji leków o właściwościach amfifilowych, hydrofilowych i hydrofobowych oraz analizę oddziaływań liposomów z białkami surowicy krwi.
- badania mikrostruktury łańcucha polimerowego z wykorzystaniem spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR).

Zakład Chemii Nieorganicznej, Metaloorganicznej i Katalizy

Strona internetowa Zakładu

dr hab. inż. prof. UŚ Joanna Pisarska

footer