logo

Andrzej Swinarew

Tytuł i stopień naukowy: dr

Adres e-mail: andrzej.swinarew@us.edu.pl

Pokój w SMCEBI: E/2/15

Zainteresowania badawcze: opracowaniem nowych, polimerowych materiałów luminescencyjnych o unikalnych właściwościach mechanicznych z przeznaczeniem do zastosowań konstrukcyjnych; otrzymaniem nowych monomerów o poprawionych właściwościach emisyjnych; poszukiwaniem nowych metod wykrywania bakterii we współpracy z zespołem dr hab. Krzysztofa Jasik ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; wprowadzeniem technik chromatograficznych i spektrometrycznych do wykrywania markerów nowotworowych raka krtani we współpracy z dr Jarosławem Paluch ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; badaniami nad nowymi dozymetrami do obrazowania rozkładu wiązki promieniowania jonizującego we współpracy z Profesor Marią Sokół z Instytutu Onkologii w Gliwicach

Najważniejsze osiągnięcia:
A. Stolarzewicz, A. S. Swinarew, J. V. Gražulevičius, D. Sęk, B. Piekarnik, R. Lygaitis, J. Simokaitiene, A. Tomkevičiene, Sposób otrzymywania polimerowych materiałów fotoluminescencyjnych, Numer prawa wyłącznego: 210674 (rok 2012) [Zgł. Nr. -386 942 (29.12.2008)]
A. Stolarzewicz, A. Swinarew, B. Piekarnik, M. Mielnik, J. Gražulevičius, V. Getautis, J. Simokaitiene, Sposób otrzymywania polimerowych materiałów fotoluminescencyjnych, Numer prawa wyłącznego: 211194 (rok 2012), [Zgł. Nr. -388642 (27.07.2009)]
A. Stolarzewicz, Z. Grobelny, M. Szczepański, A. Swinarew, Sposób otrzymywania poli(tlenku propylenu), Numer prawa wyłącznego: 217497 (rok2012) Zgł. Nr. -395493 (01.07.2011)
A. Stolarzewicz, Z. Grobelny, W. Pisarski, B. Morejko, A. Swinarew, J. Grazulewicius, V. Getautis, B. Klejewska, Sposoby otrzymywania polieterów o właściwościach fotoluminescencyjnych i fotoprzewodzących, Numer prawa wyłącznego: 210912 (rok 2012)[Zgł. Nr. - 379002 (17.02.2006)]
A. Swinarew, S. Golba, T. Flak, J. Gabor, M. Łężniak, P. Kulpiński, A. Erdman, B. Pęczek, Modyfikowane włókna na bazie polimerów syntetycznych i/lub naturalnych oraz ich sposób otrzymywania, P.403325 (27.03.2013)
A. Swinarew, T. Flak, S. Golba, M. Łężniak, J. Gabor, J. Kubisztal, Sposób prowadzenia reakcji katalizy przeniesienia międzyfazowego dla substancji trudno rozpuszczalnych, zgłoszenie wynalazku P.404457 (29.07.2013)
A. Swinarew, T. Flak, S. Golba, M. Łężniak, J. Gabor, M. Pawelak, Sposób otrzymywania w skali przemysłowej polieterów lub politioeterów, o budowie gwieździstej oraz ich zastosowanie, Zgłoszenie patentowe P. 405553 (07.10.2013)
Z. Grobelny, A. Swinarew, J. Jurek-Suliga, K. Skrzeczyna, J. Gabor. „Sposób otrzymywania polietero-dioli”, zgłoszenie wynalazku P.409478 (12.09.2014)
Z. Grobelny, A. Swinarew, J. Jurek-Suliga, K. Skrzeczyna, T. Flak. Sposób otrzymywania poli(β-butyrolaktonu), zgłoszenie wynalazku P.409479 (12.09.2014)
Z. Grobelny, A. Swinarew, J. Jurek-Suliga, K. Skrzeczyna, M. Łężniak, Sposób otrzymywania poli(ε-kaprolaktonu), zgłoszenie wynalazku P.409480 (12.09.2014)
A. Swinarew, Z. Grobelny, T. Flak, J. Gabor, J. Jurek-Suliga, , M. Łężniak, K. Skrzeczyna, Sposób otrzymywania fotoluminescencyjnych polieterów i politioeterów, zgłoszenie wynalazku P.411773 (31.03.2015)
A. Swinarew, Z. Grobelny, T. Flak, J. Gabor, J. Jurek-Suliga, , M. Łężniak, K. Skrzeczyna, Sposób otrzymywania polieterów gwiaździstych oraz zastosowanie soli potasowych cyklicznego poliakoholu, zwłaszcza alkoholu pentawodorotlenowego, w celu otrzymania polieterów gwiaździstych, zgłoszenie wynalazku P.411774 (31.03.2015)
A. Swinarew, Z. Grobelny, T. Flak, J. Gabor, J. Jurek-Suliga, , M. Łężniak, K. Skrzeczyna Sposób otrzymywania polimerów, zwłaszcza polieterów, kompleksujących kationy metali, zgłoszenie wynalazku P.411775 (31.03.2015)
A. Swinarew, Z. Grobelny, K. Jasik, H. Okła, B. Rozwadowska, G. Nowicki, T. Flak, J. Gabor, M. Łężniak, , B. Swinarew, Sposób otrzymywania modyfikowanych poliestrów, zwłaszcza poliwęglanu, o właściwościach antybakteryjnych, stosowanych w druku przestrzennym, zgłoszenie wynalazku P.411969 (13.04.2015)
A. Swinarew, Z. Grobelny, K. Jasik, H. Okła, B. Rozwadowska, T. Flak, J. Gabor, M. Łężniak, M. Pawelak, P. Pest, J. Wysokińska, B. Swinarew. Przyrząd do weryfikacji działania i kalibracji urządzeń do pomiarów ciśnienia śródgałkowego, zwłaszcza tonometrów Goldmanna, oraz sposób weryfikacji działania i kalibracji tych urządzeń, zgłoszenie wynalazku P.412166 (29.04.2015)
A. Swinarew, Z. Grobelny, K. Jasik, B. Rozwadowska, G. Nowicki T. Flak, J. Gabor, M. Łężniak, H. Okła. Sposób otrzymywania modyfikowanych poliestrów, zwłaszcza na bazie poliwęglanu, polilaktydu, lub modyfikowanych kopolimerów, w szczególności zawierających poli(akrylo-butadieno-styren), oraz modyfikowane poliestry lub modyfikowane kopolimery otrzymane tym sposobem., zgłoszenie wynalazku P.413232 (23.07.2015)
A. Swinarew, B. Swinarew, G. Nowicki, H. Okła, J. Gabor, J. Wysokińska, M. Pawelak, M. Łężniak, P.Pest, T. Flak, Z. Grobelny. Przyrząd do weryfikacji działania i kalibracji urządzeń do pomiarów ciśnienia śródgałkowego, zwłaszcza tonometrów Goldmanna/ Instrument for verification of operation and calibration of devices for measuring intraocular pressure, especially the Goldmann tonometer, zgłoszenie OHIM nr 002848937-0001 (05.11.2015)
A. Swinarew, H. Okła, J. Gabor, M. Łężniak, T. Flak, G. Nowicki, B. Szpikowska- Sroka, M. Galeja, K. Kubik, B. Rozwadowska, M. Błaszczyk. Urządzenie do zbierania i przechowywania fazy oddechowej/ Device for the collection and storage of respiratory phase, zgłoszenie OHIM nr 002890789-0001 (04.12.2015)

Najważniejsze publikacje:
D. Neugebauer, D.Charasim, A. Swinarew, A. Stolarzewicz, M. Krompiec, H. Janeczek, J. Simokaitiene and J. V. Grazulevicius, Polymethacrylates with anthryl and carbazolyl groups prepared by atom transfer radical polymerization, Polymer Journal 43 (2011) 448–454
A. Swinarew, A. Stolarzewicz, Z. Grobelny, B. Swinarew, J. V. Grazulevicius, J. Simokaitiene, E. Andrikaityte, Star-shaped poly(2-(9-carbazolyl)methylthiirane): synthesis, analysis and photoluminescencentproperties, J. Mol. Struct.1005 (2011) 129-133
A. Swinarew, B. Piekarnik, Z. Grobelny, A. Stolarzewicz, J. Simokaitienė, E. Andrikaityte and J. V. Gražulevičius, Star-Shaped Poly((9-carbazolyl)methylthiirane): A New Polymer for Optoelectronic Macromol. Symposia vol. 308, October 2011
R. Czoik, L. Żur, B. Szpikowska-Sroka, J. Połedniok, A. S. Swinarew , W. A. Pisarski, Luminescence investigation of Fe(III) – rhodamine B complexes obtained by solvent extraction, Journal of Luminescence, 139 (2013) 35–39
B. Szpikowska-Sroka, A. Swinarew, W. Pisarski, L. Żur. Long-lived emission from Eu3+:PbF2 nanocrystals distributed into sol-gel silica glass, J Sol-Gel SciTechnol (2013) 68:278–283 DOI 10.1007/s10971-013-3164-9
B. Łosiewicz, G. Dercz, M. Szklarska, W. Simka, M. Łężniak, A. Krząkała, A. Swinarew, Characterization of Electrophoretically Deposited Chitosan Coatings on Ti13Zr13Nb Alloy for Biomedical Applications Solid State Phenomena Vols. 203-204 (2013) pp 212-215
Z. Grobelny, M. Matlengiewicz, J. Jurek, M. Michalak, D. Kwapulińska, A.Swinarew, E. Schab-Balcerzak, The influence of macrocyclic ligands and water on propylene oxide polymerization initiated with anhydrous potassium hydroxide in tetrahydrofuran, EuropeanPolymerJournal 49 (2013)3277-3288
M. Tarnacka, T. Flak, M. Dulski, S. Pawlus, K. Adrjanowicz, A. Swinarew, K. Kaminski, M. Paluch, High Pressure Polymerization of Glycidol. Kinetics Studies Polymer ,Volume 55, Issue 8, 10 April 2014, Pages 1984–1990;
A. Chruściel, W. Hreczuch, J. Janik, K. Czaja, K. Dziubek, Z. Flisak, A. Swinarew, Characterization of a Double Metal Cyanide (DMC)-Type Catalyst in the Polyoxypropylation Process: Effects of Catalyst Concentration, Ind. Eng. Chem. Res., 2014, 53 (16), pp 6636–6646
J. Gabor, T. Flak, A.S. Swinarew, Lung cancer? You must be joking! what about the earliest detecting? Overview presentation of novel lung cancer markers detection methods, Chemistry and chemical technology Proceedings of the International Conference 2014
T. Flak, J. Gabor, J. Kubisztal, A. Swinarew, Novel way of luminescent materials synthesis with usage of ball mill: from idea to application Chemistry and chemical technology Proceedings of the International Conference 2014
M. Lenartowicz, B. Swinarew, A. Swinarew, G. Rymarz, The Evaluation of Long-Term Aged PVC, International Journal of Polymer Analysis and Characterization 2014, Volume 19, Issue 7, 2014
R. Czoik, L. Żur, J. Poledniok, B. Szpikowska-Sroka, , A. S. Swinarew, W.A. Pisarski, Complexes of Fe (III) - Rhodamine B obtained by solvent extraction for luminescence sensors, Sensors & Actuators: B. Chemical (submitted)
B. Swinarew, A.S. Swinarew, MALDI – metoda do zastosowań w analizie strukturalnej polimerów, MALDI – method for use in structural analysis of polymersy, Wiadomości chemiczne 2014, 68, 7-8. PL ISSN 043-5104
Z. Grobelny, M. Matlengiewicz, S. Golba, J. Jurek-Suliga, A. S. Swinarew, K. Skrzeczyna, M. Michalak, B. Swinarew, Application of Dipotassium Glycoxides–Activated 18-Crown-6 for the Synthesis of Poly(propylene oxide) with Increased Molar Mass, International Journal of Polymer Analysis and Characterization, Volume 20, Issue 3, 2015 strony 206-222
Z. Grobelny, M. Matlengiewicz, K. Skrzeczyna, A. S. Swinarew, S. Golba, J. Jurek-Suliga M. Michalak, B. Swinarew, Ring-Opening Polymerization of Lactones Initiated with Metal Hydroxides Activated Macrocyclic Ligands—Determination of Mechanism and Structure of Polymers, International Journal of Polymer Analysis and Characterization 2015, ISSN 1563-5341
B. Szpikowska-Sroka, N. Pawlik, A. S. Swinarew and W. A. Pisarski, Luminescence of Eu 3+/Gd3+ co-doped silicate sol-gel powders.Journal of Luminescence,
http://dx.doi.org/10.1016/j.jlumin.2015.05.062
M. Albertyńska, B. Rozwadowska, G. Hudzik, H. Okła, A. Słodki, J. Słodki, J. Jakubas-Zawalska, K. P. Jasik, A.S. Swinarew, Ocena występowania zakażenia krętkami Borrelia u pracowników Nadleśnictwa Kobiór w latach 2008-2013[ w: ] Stawonogi we współczesnym świecie. A. Buczek, Cz. Błaszak (red). Lublin: Koliber 2015.
Reszke M, Środulska M, Paluch J, Jasik K, Okła H, Gabor J, Łężniak M, Swinarew B, Swinarew AS. Próba rekonstrukcji krtani przy użyciu technik prototypowania 3D z wykorzystaniem poliwęglanu Makrolon® 2600. Przetwórstwo Tworzyw 2015; 6: 51-56.

Prywatnie/zainteresowania: Wszystko co ma koła i nie tylko

footer