logo

Małgorzata Karolus

Tytuł i stopień naukowy: Dr hab.

Adres e-mail: malgorzata.karolus@us.edu.pl

Pokój w SMCEBI: F/2/15

Zainteresowania badawcze: krystalografia i dyfrakcja rentgenowska: WAXS, GIXD (SKP), reflektometria, naprężenia własne, tekstura; materiały: amorficzne, nanokrystaliczne, mikrokrystaliczne, cienkie warstwy, materiały gradientowe; rentgenowska analiza strukturalna: analiza ilościowa i jakościowa, analiza funkcji RDF i PDF, metoda Rietvelda, etc.
crystallography and X-ray diffraction: WAXS, GIXD, reflectivity, residual stress, texture; materials: amorphous, micro- and nanomaterials, thin films and gradient materials; X-ray structure analysis: quality and quantitative phase analysis, RDF and PDF analysis, Rietveld method, etc.

Najważniejsze osiągnięcia:
Nagroda JM Rektora UŚ za najlepszą pracę doktorską – Katowice 1999 r.
Nagroda III-go stopnia JM Rektora UŚ za osiągnięcia naukowo-badawcze – Katowice (2004, 2007, 2013 r).
Redaktor wydawnictw zwartych - dwóch specjalnych numerów czasopisma Solid State Phenomena (MNiSW: 20): vol. 130 (2007) i vol. 163 (2010).
Prowadzenie autorskich szkoleń i wykładów w ramach współpracy naukowo-badawczej z firmą PANalytical, z zakresu metod analizy rentgenowskiej, obsługi aparatury Panalytical (X’Pert Pro, Empyrean) oraz obsługi baz danych krystalograficznych (ICDD PDF2 i PDF4+).

Najważniejsze publikacje
M.Karolus, E.Łągiewka – „Crystallite size and lattice strain in nanocrystalline Ni-Mo alloys studied by Rietveld Refinement” – Journal of Alloys and Compounds 367 (2004) 235-238.
M. Karolus, P. Kwapuliński, D. Chrobak, G. Haneczok, A. Chrobak - „Crystallization in Fe76X2B22 (X=Cr, Zr, Nb) amorphous alloys” - Journal of Materials Processing Technology 162-163 (2005) 203-208.
M. Karolus – „Applications of Rietveld refinement in Fe-B-Nb alloy structure studies” - Journal of Materials Processing Technology – 175 (2006) 246 - 250.
M. Karolus - „Rentgenowska metoda badania struktury materiałów amorficznych i nanokrystalicznych” - Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, Oficyna Wydawnicza WW, Katowice 2011.
M. Karolus - Structural Studies of the Relaxed Amorphous Phase in the Fe81B14Nb5 Alloy - Solid State Phenomena Vols. 203-204 (2013) pp 380-385.
M.Karolus - Structural Studies on Si-N Gradient Thin Layers by Grazing Incidence X-ray Diffraction (GIXD) - Surface and Interface Analysis volume 26, issues 9-10 (2014)
E. Maciążek, M. Karolus, M. Kubisztal, I. Jendrzejewska, R. Sitko, T. Groń, A. Ślebarski, M. Fijałkowski - Magnetic and specific heat properties of a new Gd-doped ZnCr2Se4 - Materials Chemistry and Physics 168 (2015) 187 – 192.
M. Karolus, J. Panek - Nanostructured Ni-Ti alloys obtained by mechanical synthesis and heat treatment - Journal Alloys and Compounds 658 (2016; on-line: 9.11.2015) 709 -715.

Prywatne zainteresowania: żeglarstwo, literatura, muzyka jazzowa
Yachting, literature, jazz music

footer