logo

Adrian Barylski

Tytuł i stopień naukowy: Dr / PhD

Adres e-mail: adrian.barylski@us.edu.pl

Pokój w SMCEBI: C/2/11

Zainteresowania badawcze: Inżynieria materiałowa, tribologia, właściwości mechaniczne, mikrostruktura, metale i stopy, polimery
Materials engineering, tribology, mechanical properties, microstructure, metals & alloys, polymers

Najważniejsze osiągnięcia: 2013 – uzyskanie stopnia dr nauk technicznych z dyscypliny inżynieria materiałowa (praca obroniona z wyróżnieniem). 2014 – otrzymanie I nagrody za najlepszą pracę doktorską obronioną w 2013 roku w międzynarodowym konsorcjum Progres 3 zrzeszającym 14 uczelni wyższych z Polski, Czech i Słowacji. 2015 – otrzymanie Nagrody Naukowej Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla autorów najlepszych rozpraw doktorskich.
2013 – obtain a PhD degree in technical sciences from materials engineering discipline (thesis defended with honors). 2014 – obtain a I prize for the best doctoral thesis defended in 2013 in an international consortium Progress 3 associating 14 universities from the Polish, Czech Rep. and Slovakia. 2015 – Scientific Awards receipt of the Rector of the University of Silesia for the authors of the best dissertations.

Najważniejsze publikacje:
J. Maszybrocka, J. Cybo, P. Duda, J. Cwajna, A. Barylski: The effect of forming the polyethylene structure of endoprosthesis cups on morphological changes in the upper layer during friction, Inżynieria Materiałowa 2008; 4:192-197.
P. Duda, J. Cybo, J. Maszybrocka, J. Cwajna, A. Barylski: The morphology, texture and structure orientation of polyethylene formed via work hardening and electron irradiation, Inżynieria Materiałowa 2008; 4:198-203.
A. Barylski, J. Cybo, J. Maszyborcka: Odkształcenie sprężyste i plastyczne polimerów nowej generacji na implanty medyczne w świetle wyników próby ściskania, Czasopismo techn. Mechanika 2009; 3:3-7
J. Maszybrocka, J. Cybo, A. Barylski: Zastosowanie techniki mikroindentacji do oceny modyfikacji radiacyjnej UHMW polietylenu w aspekcie ograniczenia skutków deformacji plastycznej polimerowych elementów endoprotez, Czasopismo techn. Mechanika 2009; 3:215-219
A. Barylski, J. Cybo, J. Maszybrocka, J. Kansy: The influence of radiation modification and plastic deformationon changes in the volume of structural nanovoids and on the properties of uhmw polyethylene of acetabular cups of endoprostheses, Acta Metallurgica Slovaca 2010; 1:556-560
J. Maszybrocka, J. Cybo, A. Barylski: Changes of micromechanical properties of Ultra High Molecular Weight Polyethylene after electron beam irradiation and uniaxial compression, Chem. Listy 2010; 104: 342-345
J. Cybo, J. Maszybrocka, J. Kansy, A. Barylski: Analysis of the possibilities of increasing resistance to plastic deformation of new biopolymers by means of modification through radiation, Inżynieria Materiałowa 2010; 3:763-765
A. Barylski, J. Cybo, J. Maszybrocka, P. Czaja: Wpływ modyfikacji radiacyjnej elektronami na deformację plastyczną, właściwości mechaniczne oraz zużycie polietylenu GUR 1050, stosowanego na panewki endoprotez. Tribologia 2011; 5: 11-20
P. Czaja, J.Cybo, J. Maszybrocka, A. Barylski, J. Michnikowski: Badanie metodą EPR wolnych rodników w polimerze UHMWPE stosowanym w biomedycznych węzłach tarcia. Tribologia 2011; 5: 39-47
J. Cybo, J. Maszybrocka, A. Barylski, J. Kansy: Resistance of UHMWPE to plastic deformation and wear and the possibility of its enhancement through modification by radiation. Journal of Applied Polymer Science 2012: 125 (6): 4188-419
J. Cybo, J. Maszybrocka, P. Duda, Z. Bartczak, A. Barylski, S. Kaptacz: Properties of ultra high molecular weight polyethylene with structure modified by plastic deformation and electron-beam irradiation. Journal of Applied Polymer Science 2012; 125 (6): 4197-4208
A. Barylski, J.Cybo, J. Maszybrocka: The evaluation by means of microindentation and sclerometry of changes in properties after electron beam irradiation of polyethylene GUR 1050. Tribologia 2012; 2: 23-29
A. Barylski, J. Maszybrocka, J. Cybo., P. Czaja: Wpływ modyfikacji przez odkształcenie i napromieniowanie elektronami na podwyższenie właściwości funkcjonalnych biopolimerów GUR1020 i GUR1050. Tribologia 2012; 3: 29-34
A. Barylski, J. Cybo., J. Maszybrocka, P. Czaja: Ocena skuteczności napromieniowania wiązką elektronów w aspekcie podwyższania odporności na zużycie polietylenów GUR 1020 i GUR 1050 stosowanych na panewki endoprotez. Tribologia 2012; 4: 17-23
J. Maszybrocka, J. Cybo, A. Barylski, P. Czaja: Wpływ modyfikacji radiacyjnej i termicznej na właściwości funkcjonalne polietylenu GUR 1050. Tribologia 2012; 4: 167-173
J. Maszybrocka, A. Barylski, J. Cybo, P. Czaja: The influence of e-beam irradiation on the morphology and functional properties of UHMWPE. Solid State Phenomena 2013; 197: 6-12
J. Maszybrocka, J. Cybo, J. Cwajna, A. Barylski, P. Czaja: The influence of plastic deformation on morfology and structure of highly cross-linked UHMWPE intended for endhoprosthesis cups. Solid State Phenomena 2013; 197: 13-18
J. Maszybrocka, P. Czaja, J. Cybo, J. Michniowski, A. Barylski: Changes in the molecular structure of the UHMW polyethylene under the influence of thermal and radiation modification as well as time. Solid State Phenomena 2013; 197: 19-24
J. Maszybrocka, J. Cybo., A. Barylski, P. Czaja: Changes in UHMWPE Morphology and Structure After Irradiation with an Electron Beam and Thermal Treatment. Solid State Phenomena 2013; 199: 538-543
P. Czaja, J. Maszybrocka, J. Michniowski, J. Cybo, A. Barylski: Changes of Free Radicals Content in Exposed to Electrons GUR 1020 and GUR 1050 Polyethylene Intended for Endoprosthesis Acetabular Cups. Solid State Phenomena 2013; 199: 544-549
A. Barylski, J. Maszybrocka: Wpływ wzrostu gęstości usieciowania na właściwości mechaniczne i tribologiczne polimeru GUR 1050 dla endoprotezoplastyki kształtowanego przez napromieniowanie i odkształcenie plastyczne. Tribologia 2014; 2: 9-17
K. Nowak, M. Kupka, J. Maszybrocka, A. Barylski: Effect of thermal oxidation process on wear resistance of B2 iron aluminide, Vacuum 2015; 114: 221-225
A. Barylski, J. Maszybrocka, J. Cybo: The influence of plastic deformation performed before and after electron beam irradiation on mechanical properties and wear of UHMWPE. Solid State Phenomena 2015; 220-221: 565-570
J. Maszybrocka, A. Barylski, J. Cybo: The influence of plastic deformation performed before and after electron beam irradiation on the morphology and structural properties of UHMWPE. Solid State Phenomena 2015; 220-221: 627-632
K. Aniołek, M. Kupka, M. Łuczuk, A. Barylski: Isothermal Oxidation of Ti-6Al-7Nb Alloy, Vacuum 2015; 114: 114-118
A. Barylski, J. Maszybrocka, M. Kupka, K. Aniołek, S. Kaptacz: Radiation–chemical modification of PTFE in the presence of graphite, J. Appl. Polym. Sci. 2015; 42348. doi:10.1002/app.42348
K. Aniołek, M. Kupka, A. Barylski, G. Dercz: Mechanical and tribological properties of oxide layers obtained ontitanium in the thermal oxidation process. Applied Surface Science 2015; 357: 1419–1426

Prywatnie/zainteresowania: sport, muzyka, informatyka
sports, music, computer science

footer