logo

Edward Rówiński

Tytuł i stopień naukowy: dr hab.

Adres e-mail: edward.rowinski@us.edu.pl

Pokój w SMCEBI: F/2/08

Zainteresowania badawcze: Inżynieria powierzchni, Fizyka powierzchni i nanostruktur, Mechanika kwantowa, Fotowoltaika
Surface engineering, Physics surfaces and nanostructures, Quantum mechanics, Photovoltaics

Najważniejsze osiągnięcia: Podanie metodologii pomiarów i podstaw teoretycznych do identyfikacji pików plazmonowych. Opracowanie procedur wyznaczania właściwości fizycznych metodą spektroskopii elektronów Auger’a i strat energii elektronów.
Providing measurement methodology and theoretical foundations for identification of plasmon peaks. Develop procedures for determining the physical properties of Auger electron and electron energy loss spectroscopies

Najważniejsze publikacje:
E. Rówiński, Application of the Cini model to the oxygen chemisorption on the TiNI alloy surface in the air at room temperatures, Surface Science 411(1998)316-320.
E. Rówiński, Observation and interpretation of the Auger spectrum from chemisorption during reactive implantation of nitrogen on the surface of a NiTi alloy, Vacuum 63(2001)37 -42.
E. Rówinski, Rozpraszanie fotonów i niskoenergetycznych elektronów w badaniach powierzchni materiałów, Techniki Próżni i Technologie Próżniowe, Elektronika nr 143 (2002) 79 – 82
E. Rówiński, Inequalities for correlations coefficients of local electron scatterings at low energy on surface of electrodeposited composite Ni+Ti, Ni+Al, Ni+Ti+Al, Bulletin of The Polish Vacuum Society, 1 (39), (2005), 43.
E. Rówiński, Assignment of quantum number for plasmon energies in carbon layer systems, Applied Surface Science, 255 (2009) 5881-5884.
E. Rówiński, Electron correlation and shake up effects on energy bands of low dimensional carbon systems, Solid State Phenomena, 163 (2010) 72-75.
E. Rówiński, Determination of elastic modulus and relative permittivity from analysis of Auger electron and characteristic loss spectra in carbon layer systems, Solid State Phenomena Vols. 203-204 (2013) 208-211.

Prywatnie/zainteresowania: Historia, Poezja, Muzyka klasyczna, Sport
History, Poetry, Classical Music, Sports

footer