logo

icse

 

iCSE, czyli innovative Computing in Science Education, to szeroka koncepcja edukacyjna, który ma na celu systemowe włączenie narzędzi komputerowych do nauczania przedmiotów ścisłych. Jej zadaniem jest uzupełnienie procesu dydaktycznego o perspektywę obliczeniową. Cały system opiera się na jednym programie - notatniku Sage (to system algebry komputerowej o charakterze free open source) oraz języku programowania Python. Jako nauczyciele przedmiotów ścisłych jesteśmy przekonani, że edukacja na każdym poziomie powinna być wspierana przez kreatywne używanie obliczeń komputerowych. Strona ta, adresowana do uczniów, studentów i nauczycieli, zawiera bazę danych z aktualnych projektów, oraz tych, które znalazły swoje zakończenie.

Dydaktyka

W wyniku realizacji projektu powstaną 52 nowe stanowiska do prowadzenia zajęć laboratoryjnych im.in. w pracowniach rentgenowskich, mikroskopii elektronowej (AFM), spektroskopii ramanowskiej i podczerwieni, spektroskopii fotoelektronów, badań własności magnetycznych (SQUID) oraz własności elektrycznych. Zostaną utworzone pracownie fizyki medycznej, pracownie syntezy chemicznej i wyspecjalizowane laboratoria biologiczne, pracownie wyposażone w wysokiej klasy aparaturę (m.in. spektrometr EPR, NMR, chromatografy).

W Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych stworzone zostanie również 150 nowych stanowisk wykorzystujących infrastrukturę ICT, w tym 30 w czytelni multimedialnej.

Stanowiska do prowadzenia zajęć praktycznych stanowią bardzo istotny element kształcenia zwłaszcza na drugim i trzecim poziomie, gdyż przyszli absolwenci kierunków matematyczno-przyrodniczych muszą łączyć wiedzę teoretyczną z praktyką laboratoryjną.

Innowacyjny ośrodek kształcenia interdyscyplinarnego działał będzie w strukturze UŚ na prawach jednostki międzywydziałowej oraz na zasadzie odrębnych umów z uczestnikami konsorcjum, jako jednostka międzyuczelniana. Unikatowe specjalności i kierunki autorskie, które uruchomione zostaną w Centrum, wzorowane są na programach edukacyjnych czołowych uniwersytetów najbardziej rozwiniętych krajów świata (np. przy tworzeniu kierunku fizyka medyczna wzorowano się na programach studiów prowadzonych przez najlepsze uniwersytety brytyjskie i amerykańskie).

Wysoki poziom kształcenia zapewni kadra naukowo-dydaktyczna Uniwersytetu Śląskiego i uczelni partnerskich. Należy podkreślić, że wszystkie wydziały UŚ uczestniczące w organizacji Centrum posiadają akredytację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do prowadzenia studiów na pierwszym i drugim stopniu kształcenia, jak również do nadawania stopnia doktora ( III stopień kształcenia). Ponadto wydziały Biologii i Ochrony Środowiska, Nauk o Ziemi, Informatyki i Nauki o Materiałach oraz Instytut Fizyki i Matematyki posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Tego typu uprawnienia świadczą o wysokim poziomie dydaktyki i badań naukowych w tych jednostkach. O wysokiej pozycji tych jednostek świadczy również to, że uzyskały one I i II kategorię wśród swoich grup jednorodnych w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Duże znaczenie dla jakości kształcenia ma udział studentów i doktorantów w międzynarodowej wymianie dydaktycznej i naukowej. Uczestnicząc aktywnie w międzynarodowej współpracy naukowej maja możliwość prowadzenia badań naukowych w renomowanych zagranicznych przy użyciu najnowocześniejszych narzędzi badawczych takich jak: synchrotrony, reaktorowe i spallacyjne źródła neutronów, akceleratory. Uzyskane w ten sposób wyniki są wykorzystywane w pracach magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych i dzięki temu spełniają wysokie wymagania stawiane tego rodzaju pracom nie tylko w skali krajowej lecz również międzynarodowej. Dzięki temu zajęcia dydaktyczne w Centrum będą prowadzone przez wybitnych specjalistów, którzy zdobyli doświadczenie dzięki współpracy z wiodącymi w skali światowej uczelniami i ośrodkami naukowymi. Wyposażenie Centrum w wysokiej klasy aparaturę zapewni dostęp studentom i doktorantom do najnowszych rozwiązań technologicznych i będzie gwarancją jego wysokiego poziomu dydaktyczno-naukowego.

Nowoczesne rozwiązania technologiczne, które będą zastosowane do budowy Centrum, umożliwią zapewnienie studentom wysokich standardów studiowania. Wykłady i inne zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w salach wykładowych, seminaryjnych wyposażonych w urządzenia multimedialne przy zastosowaniu technik ICT.

Dzięki realizacji projektu, Uniwersytet Śląski będzie miał możliwość szybkiego reagowania na zmiany wynikające zarówno z potrzeb wewnętrznych jak i z potrzeb otoczenia, zwłaszcza gospodarczego, co sprzyjać będzie lepszemu wykorzystaniu efektów kształcenia na rynku pracy. Będzie to możliwe, dzięki specjalnej jednostce, która zostanie utworzona w Centrum i będzie prowadzić analizy rynku pracy i zapotrzebowania na specjalistów z danej dziedziny. Jej zadaniem będzie zbieranie danych odnośnie oczekiwań pracodawców w zakresie pożądanych kwalifikacji i umiejętności pracobiorców. Taki monitoring będzie wzbogacany o informacje pochodzące z lokalnych zakładów pracy i przedsiębiorstw. Jednostka ta będzie prowadzić również badania dotyczące zbieżności pomiędzy przedsięwzięciami rozwojowymi firm a działalnością edukacyjną. Współpraca z przedsiębiorcami będzie się odbywać na różnych poziomach np. poprzez system staży zawodowych dla studentów, którzy będą dzięki temu mogli uzupełnić wiedzę teoretyczną o doświadczenia praktyczne czyniące z nich poszukiwanych specjalistów na przyszłych rynkach pracy.

footer